Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

2017. május 19., péntek 11:32

Ingatlanárverési hirdetmény Balassagyarmat külterületi 0130/14 hrsz. (1054/2017.)

Írta: 

Ügyiratszám: NO-05/FMO/01054-2/2017.

Ügyintéző: Hajas István

06-32 521 510

 

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala mezőgazdasági igazgatási szervként végrehajtási, felszámolási és önkormányzati adósságrendezési feladatkörében (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv)a Dr. Balla Zoltán Végrehajtói Irodája(székhelye: 2660 Balassagyarmat, Szabó L. u. 4.)0339.V.0727/2008. ügyszámú végrehajtási eljárásához kapcsolódó megkeresésére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján, valamint a mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet szerint az alábbi árverést tűzi ki.

Árverés helye:                 Balassagyarmati Járási Hivatal Kis-Tanácsterme

Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. I. em.

Árverés ideje: 2017. július 20. (csütörtök) de. 10 óra 30 perc

Árverés azonosító száma: 1054/2017.

 

Végrehajtást kérők, követelések jogcíme és összege:

                                Intrum Justitia Zrt. – 1138 Budapest, Váci út 144-150.

                                                               kölcsöntartozás + kamat: 25 792 485 Ft.

                               NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága – 3100 Salgótarján, Kassai sor 10.

                                                               adótartozás: 1 429 540 Ft.

                               Magyar Biztosítók Szövetsége – 1062 Budapest, Andrássy út 93.

                                                               kártérítés: 220 011 Ft.(ügysz.: GKI-2005-04114-BK)

                               Eötvös József Főiskola – 6500 Baja, Szegedi út 2.

                                                               egyéb pénzkövetelés: 369 000 Ft.

Adós:                    Nagy Albert – 2699 Szügy, Kossuth L. út 31.

Az ingatlan nyilvántartási és földhasználati adatai:

Balassagyarmat külterületi 0130/14 hrsz.

területe: 892 m2; KTJ: 0,50 Ak; művelési ága: szántó,                                                                            

tulajdonos:        Nagy Albert – 2699 Szügy, Kossuth L. út 31; 1/1 hányadban,

A földhasználati nyilvántartásban nincs földhasználati jog bejegyezve.

Az ingatlan 7 m2-ére az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) javára vezeték jog van bejegyezve.

Árverésre kerülő tulajdoni hányad: 1/1

Árverésre kerülő földrészlet becsértéke: 20 000 Ft

Árverési előleg összege: 2 000 Ft

Licitdíj összege: 2 000 Ft

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege: 10 000 Ft

A licitküszöb összege: 1 000 Ft

Az árverési előleget és licitdíjat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10037005-00302072-20000002 számú letéti számlájára átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatban a 1054/2017. azonosító számot és az összeg rendeltetését (árverési előleg, illetve licitdíj) kell feltüntetni.

Az eljáró mezőgazdasági igazgatási szerv felhívjaaz előárverezésre és elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának feltétele az árverésen történő részvétel! Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságát bizonyító okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia személyesen.

Az árverésről, ha valamennyi megjelent írásban hozzájárul, az eljáró mezőgazdasági igazgatási szerv a 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet 6. §-ában foglaltak szerint kép-és hangfelvételt készíthet. 

A földre az árverezhet, aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a kormányhivatalnál letétbe helyezte, a licitdíjat megfizette, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló (tulajdonszerzési képesség) hatósági bizonyítványt és a Földforgalmi törvény 13–15. §-aiban előírt – az alakszerűségi előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja.

Tulajdonszerzési képességrőlhatósági bizonyítványt – az ügyfél kérelmére – a megyei földhivatal állít ki. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, csak a hatósági bizonyítványban megjelölt föld végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő árverésén való részvételhez szükséges feltétel fennállását igazolja.  A hatósági bizonyítványt a földhivatal 15 napon belül állítjaki.

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és a licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen a kormányhivatal letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt legkésőbb a licit megkezdése előtt az eljáró mezőgazdasági igazgatási szervárverezést lebonyolító képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv (Vht.) 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy, a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy, az eljáró mezőgazdasági igazgatási szerv, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság állományába tartozó olyan személy, aki az árverés lebonyolításában, illetve az árverési jegyzőkönyv szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz.

Ha az árverező egyben elővásárlásra jogosult, ez nem akadálya annak, hogy vételi ajánlatot tegyen.

Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.) 33.§ (2)-(3) bekezdései alapján, ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, illetve látta el kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani. Ha a felet a közjegyzői okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, az ingatlan-nyilvántartási eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette. Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba foglalása szükséges, amelyben e körülményre utalni kell.

Az árverés zártkörű, az árverést lefolytató mezőgazdasági igazgatási szerv, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül csak az árverezők vehetnek részt.

Végrehajtási eljárással és önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggésben lefolytatott árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár, illetve a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti minimálár megadásával kerül árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve.  Az a vételi ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét.

Az árverező a vételi ajánlatát nem vonhatja vissza.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja.

Az elővásárlási jog akkor gyakorolható, ha annak jogosultja az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel és az elővásárlási jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. Az elővásárlásra jogosult a felajánlott legmagasabb összegű érvényes vételi ajánlattal megegyező összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak csak az elővásárlásra jogosult által a felhívásra haladéktalanul megtett nyilatkozat minősül. A föld árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük az első ranghely csoportban szereplő elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha ezen első ranghely csoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt árverésben sem érte el a minimál árat, az árverési vevő a jogszabályban foglaltak alapján nem szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az eredménytelen árverés esetén megismételt árverést kell kitűzni, melyre az első árverés szabályait kell alkalmazni. Ha a megismételt árverés is eredménytelen, az eljáró mezőgazdasági igazgatási szervaz árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. A megismételt árverés eredménytelensége esetén az árverés sikertelen.

Az árverési vevő letétbe helyezett előlege a vételárba beszámít. Az árverési vevőn kívüli többi árverező részére az előleg visszautalásáról az eljáró mezőgazdasági igazgatási szerv8 napon belül intézkedik.

A kikiáltó az árverésről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési vevő is aláírásával látja el. A jegyzőkönyvbe foglalt határozat ellen előterjesztett fellebbezéssel támadható a határozatba nem foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe foglalt döntés ellen jogorvoslattal nem élnek, vagy valamennyi azzal kapcsolatban megindított jogorvoslati, illetve döntés-felülvizsgálati eljárás befejeződik, továbbá, ha az árverés nem eredménytelen és a megyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, az eljáró mezőgazdasági igazgatási szervhatáridő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy az árverési előleggel csökkentett teljes vételárat utalja át a kormányhivatal letéti számlájára. Ha ezt elmulasztja, előlegét elveszíti és új árverés kerül kitűzésre.

Ha az adós és tulajdonostársainak együttes kérésére az egész föld kerül árverésre, akkor a földre árverező tulajdonostárs a tulajdoni hányadának megfelelően arányosan csökkentett előleget köteles letétbe helyezni, és ha a földet megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik.

 

A hirdetmény kifüggesztésére vonatkozó megkeresések:

A mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresi a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, a Balassagyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, valamint aBalassagyarmati Járásbíróságot, hogy az ingatlanárverési hirdetményt a hirdetőtábláján az árverést megelőzően legalább 30 napon át és legalább az árverést megelőző 5. napig függessze ki, majd annak lejárta, és a kifüggesztés kezdő és záró időpontját tartalmazó záradék rávezetése után a Salgótarjáni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályának (3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.) küldje vissza. Továbbá megkeresi aBalassagyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, mint illetékes ingatlanügyi hatóságot, hogy az Inytv. 26. § (1) bekezdése alapján az árverés tényét az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze fel.

Salgótarján, 2017. május 17.

dr. Handó Beatrix járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

 

 

 

dr. Hegedűs Edit

főosztályvezető

 

Látogató számláló

4408225

IP cím: 54.198.201.250
Idő: 2017-06-25 10:20:39

Képek Nógrádról