Nyomtatás
2019. június 25., kedd 06:54

Ingatlanárverési hirdetmény Csécse külterület 060/12 hrsz. (megismételt 446/2019.)

Írta: 

Ügyiratszám: NO-05/FMO/00446-8/2019.

Ügyintéző: Sirkó János

06-32 521 516

 

MEGISMÉTELT INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala mezőgazdasági igazgatási szervként végrehajtási, felszámolási és önkormányzati adósságrendezési feladatkörében (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv) a Fülöp Szabolcs Végrehajtói Irodája(székhelye: 2100 Gödöllő, Lumniczer Sándor u. 4/a.)218.V.2532/2016/120. ügyszámú végrehajtási eljárásához kapcsolódó megkeresése alapján a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján, valamint a mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet szerint az alábbi megismételt árverést tűzi ki.

Árverés helye:Pásztói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya Tanácsterem

3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 11.

Árverés ideje: 2019. augusztus 27. (kedd) de. 10 óra 00 perc

Árverés azonosító száma: 446/2019.

 

Végrehajtást kérő, követelés összege és jogcíme:

                                                         OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. – 1066 Budapest, Mozsár utca 8.

                               263.779 Ft   kölcsönösszeg  (ügysz.: 349660 279333/98745166)

Adós:    Káposzta Éva – 2117 Isaszeg, Alkotmány utca 8.

Az ingatlan nyilvántartási és földhasználati adatai:

Csécse külterület 060/12 hrsz.

területe: 8ha 2449 m2; KTJ: 188,79 Ak; művelési ága: szántó.

tulajdonosok:   Oláh Mihályné-3053 Ecseg,Petőfi utca 2. 469/19054 hányadban,

                             Pekarek Kálmán-1182 Budapest, XVIII.ker. Dráva utca 38/B. 19/19054 hányadban

                             Kodák Józsefné-3070 Bátonyterenye, Szorospatak 19/19054 hányadban,

                             Varga Gyuláné-3031 Zagyvaszántó, Rákóczi út 68. 19/19054 hányadban,

                             Káposzta László- 2117 Isaszeg, Kossuth út 5. 277/19054 hányadban,

                             Kósai József-2144 Kerepestarcsa, Eperjesi út 3. 90/19054 hányadban,

                             Dombi Gáborné-1109 Budapest, Gőzmozdony út 2. 90/19054 hányadban,

                             Káposzta Éva-2117 Isaszeg, Alkotmány út 8.  90/19054 hányadban,

                             Válóczi Melinda-5000 Szolnok, Szent István Király utca 6. 227/19054 hányadban,

                             Válóczi Miklós-3296 Zaránk, Néphadsereg utca 11. 227/19054 hányadban,

                             Válóczi Tünde-3296 Zaránk, Néphadsereg utca 11. 228/19054 hányadban,

                             Válóczi Csaba-5084 Rákócziújfalu, Kossuth út 37. 683/19054 hányadban,

                             Hényel Lászlóné-3052 Csécse, Rákóczi út 37. 284/19054 hányadban,

                             Nádasi Jánosné-1137 Budapest, Szent István körút 10 III./3. 8763/19054 hányadban,

                             Barna Gyuláné-3052 Csécse, Rákóczi utca 62. 819/19054 hányadban,

                             Oltvölgyi Sylvia Piroska-1029 Budapest, Bölény út 23. 1280/19054 hányadban,

                             Hatvani Andor-5084 Rákócziújfalu, Sallai Imre út 11. 227/19054 hányadban,

                              Hatvani Arnold-5084 Rákócziújfalu, Sallai Imre út 11. 227/19054 hányadban,

                              Hatvani János-5084 Rákócziújfalu, Sallai Imre út 11. 228/19054 hányadban,

                              Bircsák Félix-3053 Ecseg, Várszeg út 29. 3405/19054 hányadban,

                              Koncz József-2117 Isaszeg, Alkotmány utca 8. 90/19054 hányadban,

                              Hercsik Anita-2040 Budaörs, Szabadság út 214. 1293/19054 hányadban.

                           

A földhasználati nyilvántartásban az adós tulajdonrészére nincs földhasználati jog bejegyezve.

Földrészlettel együtt nyilvántartott épület, építmény: nincs.

Árverésre kerülő tulajdoni hányad: 90/19054

Árverésre kerülő földrészlet becsértéke: 26 752 Ft

Árverési előleg összege: 2675 Ft

Licitdíj összege: 2 000 Ft

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege: 13 376 Ft

A licitküszöb összege: 1 000 Ft

Az árverési előleget és licitdíjat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10037005-00302072-20000002 számú letéti számlájára átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatban a 446/2019. azonosító számot és az összeg rendeltetését (árverési előleg, illetve licitdíj) kell feltüntetni.

Az árverésen való részvétel feltételei:

A földre az árverezhet:

–        aki a föld becsértékének 10%-át árverési előlegként legkésőbb az árverés megkezdése előtt a kormányhivatalnál letétbe helyezte, a licitdíjat megfizette, és az előleg, illetve licitdíj átutalásáról szóló igazolást a licit megkezdése előtt az eljáró mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja,

–        aki a Földforgalmi törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feltételeknek megfelel (olyan földműves, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az árverés alá vont föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van),

–        aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló (tulajdonszerzési képesség) hatósági bizonyítványt csatolja,

–        aki a Földforgalmi törvény 13–15. §-aiban előírt – az alakszerűségi előírásoknak megfelelő – köz-, vagy magánokiratba foglalt nyilatkozatokat csatolja.

Tulajdonszerzési képességről és a lakóhely vagy üzemközpont 20 km-en belüli távolságáról hatósági bizonyítványt – az ügyfél kérelmére – a megyei földhivatal állít ki. A hatósági bizonyítvány csak a hatósági bizonyítványban megjelölt föld végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő árverésén való részvételhez szükséges feltétel fennállását igazolja.  A hatósági bizonyítványt a földhivatal 15 napon belül állítjaki.

Az eljáró mezőgazdasági igazgatási szerv felhívjaaz előárverezésre és elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának feltétele az árverésen történő részvétel! Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltónak személyesen kell átadnia.

Ha az árverező egyben elővásárlásra jogosult, ez nem akadálya annak, hogy vételi ajánlatot tegyen.

A föld árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át határidőben, az árverést a következő legmagasabb érvényes ajánlatot tevő árverező nyeri.Az elővásárlásra jogosult a felajánlott legmagasabb összegű érvényes vételi ajánlattal megegyező összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak csak az elővásárlásra jogosult által a felhívásra haladéktalanul megtett nyilatkozat minősül. A föld árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük az első ranghely csoportban szereplő elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha ezen első ranghely csoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Az árverés zártkörű, az árverést lefolytató mezőgazdasági igazgatási szerv, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül csak az árverezők vehetnek részt.

Az árverésről, ha valamennyi megjelent írásban hozzájárul, az eljáró mezőgazdasági igazgatási szerva 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet 6. §-ában foglaltak szerint kép-és hangfelvételt készíthet.

Egyéb tudnivalók:

Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.) 33.§ (2)-(3) bekezdései alapján, ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, illetve látta el kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani. Ha a felet a közjegyzői okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, az ingatlan-nyilvántartási eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette. Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba foglalása szükséges, amelyben e körülményre utalni kell.

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv (Vht.) 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy, a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy, az eljáró mezőgazdasági igazgatási szerv, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság állományába tartozó olyan személy, aki az árverés lebonyolításában, illetve az árverési jegyzőkönyv szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz.

Az árverező a vételi ajánlatát nem vonhatja vissza!

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár nem érte el a minimál árat, az árverési vevő a jogszabályban foglaltak alapján nem szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az eredménytelen árverés esetén a mezőgazdasági igazgatási szervmegismételt árverést tűz ki.

Az árverési vevő letétbe helyezett előlege a vételárba beszámít. Az árverési vevőn kívüli többi árverező részére az előleg visszautalásáról az eljáró mezőgazdasági igazgatási szerv8 napon belül intézkedik.

A kikiáltó az árverésről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési vevő is aláírásával látja el. A jegyzőkönyvbe foglalt határozat ellen előterjesztett fellebbezéssel támadható a határozatba nem foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe foglalt döntés ellen jogorvoslattal nem élnek, vagy valamennyi azzal kapcsolatban megindított jogorvoslati, illetve döntés-felülvizsgálati eljárás befejeződik, továbbá, ha az árverés nem eredménytelen és a megyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, az eljáró mezőgazdasági igazgatási szervhatáridő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy az árverési előleggel csökkentett teljes vételárat utalja át a kormányhivatal letéti számlájára. Ha ezt elmulasztja, előlegét elveszíti és köteles a következő érvényes ajánlat és a saját ajánlata közötti különbözetet 15 napon belül megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

Ha az adós és tulajdonostársainak együttes kérésére az egész föld kerül árverésre, akkor a földre árverező tulajdonostárs a tulajdoni hányadának megfelelően arányosan csökkentett előleget köteles letétbe helyezni, és ha a földet megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik.

A hirdetmény kifüggesztésére vonatkozó megkeresések:

A mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresiaz Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, a Pásztói Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, valamint aGödöllői Járásbíróságot, hogy az ingatlanárverési hirdetményt a hirdetőtábláján az árverést megelőzően legalább 30 napon át és legalább az árverést megelőző 5. napig függessze ki, majd annak lejárta, és a kifüggesztés kezdő és záró időpontját tartalmazó záradék rávezetése után a Salgótarjáni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályának (3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.) küldje vissza. Továbbá megkeresi aPásztói Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, mint illetékes ingatlanügyi hatóságot, hogy az Inytv. 26. § (1) bekezdése alapján az árverés tényét az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze fel.

Salgótarján, 2019. június 25.

dr. Handó Beatrix járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

 

 

Tácsik Bálint

osztályvezető