Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Szervezeti átalakítás miatt, weboldalunk még a 2020. március 1. előtti szervezeti struktúrában szolgáltat. Az új megjelenésig kérjük türelmüket.

 

 

 

2013. március 20., szerda 09:19

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

Írta: 

FOGLALKOZTATÁSI, MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

Salgótarján, Alkotmány út 11.

levelezési cím: 3101 Salgótarján, Pf. 102.
Telefon: 32/317-397, 32/521-050, 32/416-788, 32/521-051
Telefax: 32/310-327

http://nograd.munka.hu

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tamási Ildikó Főosztályvezető 06 (32) 521-051
Zagyiné Honti Éva Alapkezelő osztályvezető 06 (32) 521-051
Kriston Péter Közfoglalkoztatási osztályvezető 06 (32) 521-051
Sólyom Jánosné Munkaerőpiaci osztályvezető

06 (32) 521-051

Véghné Kaszás Ildikó Munkaügyi és Munkavédelmi osztályvezető 06 (32) 520-452

A Főosztály általános ügyfélfogadási rendje

Hétfő-Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-11:00
 
A Főosztály Munkaerőpiaci Osztályának FIT, RIC, ÁK egységeinek ügyfélfogadási rendje
( Salgótarján, Alkotmány út 11.)
 
 
Hétfő 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Kedd 8:00-12:00
Szerda 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Csütörtök 8:00-12:00
Péntek 8:00-11:00

 

Foglakoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály feladatai: (FELTÖLTÉS ALATT)

1.Munkaerőpiaci és Alapkezelési Osztály

A Főosztályon belül Munkaerőpiaciés AlapkezelésiOsztály működik, amely feladatainak ellátása érdekében hét csoportra:Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási csoportra, GINOP 5.1.1 csoportra, GINOP 5.2.1 csoportra, Képzési Csoportra, TOP Szakmai Csoportra, TOP-GINOP 6.1.1 – GINOP 5.3.10 Pénzügyi Csoportra, Uniós projektek Szolgálatási Csoportra, valamint  Alapkezelő Csoportra tagolódik. A csoportok közvetlen irányítását az Alapkezelési Csoport kivételével a Munkaerőpiaciés AlapkezelésiOsztály vezetője látja el. Az Alapkezelési Csoport közvetlen irányítását a főosztályvezető-helyettes, mint a területi NFA gazdasági vezetője látja el.

 

1.1. Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Csoport

A Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Csoport koordinációs feladatai tekintetében:

 1. Szakmai ajánlások, főosztályvezetői utasítások, körlevelek elkészítésével segíti a Járási Hivatalok hatáskörébe tartozó foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök működtetéséhez (bérjellegű támogatások, mobilitási támogatások, vállalkozóvá válási támogatások), valamint a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó feladatainak illetve egyéb, a jogszabályok által meghatározott foglalkoztatáspolitikai eszközökhöz kapcsolódó feladatok végrehajtását.   Amennyiben felettes szerv szakmai iránymutatása válik szükségessé, előkészíti az iránymutatás kérést, az iránymutatást továbbítja azon szervezeti egységeknek – Járási Hivataloknak,   társosztályoknak - akiknek tevékenységét az abban foglaltak érintik. Adatokat gyűjt és szolgáltat.
 2. Ellátja a foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök, munkaerőpiaci-programok működtetésének tervezési-, módszertani és koordinációs feladatait. Ennek keretében javaslatot tesz az NFA decentralizált keretének eszközök és szervezeti egységek, NFA központi keretének szervezeti egységek közötti felosztására,
 3. Koordinálja a Járási Hivatal munkahelymegőrző támogatásokkal kapcsolatos tevékenységét, központi támogatás esetén előkészíti, véleményezi a minisztériumi/OFA döntési javaslatokat;
 4. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését szolgáló Járási Hivatali tevékenységek koordinálásában,
 5. Összegyűjti és rendszerezi a megyében elérhető pályázati lehetőségeket, azokról, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, a megye munkaerő-piaci folyamatairól információt nyújt, rendszeresen Hírlevelet készít a munkáltatók számára.
 6.   Kapcsolatot tart a vállalkozásokkal és a magán munkaközvetítő tevékenységet ellátó szervezetekkel,
 7. Segíti, előkészíti az NFA decentralizált keretrész felosztásának tervezését, az ebből finanszírozott aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök támogatási elveinek kidolgozását, a felhasználás ellenőrzését. Ellátja a decentralizált és a központi NFA keretgazdálkodási feladatait.
 8. A hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,
 9.   Az országosan hirdethető munkaerő-igényeket továbbítja a Járási Hivatalok részére,
 10.  Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre, létszámbővítésre vonatkozó bejelentéseket, tájékoztatást nyújt a jelentősebb létszám változásokról az NGM részére.

A Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Csoport európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében:

 1. Feladata az NFA-ból finanszírozott támogatási tevékenységek módszertani megalapozása, a pénzügyi források felhasználásának összehangolása, koordinálása.
 2. Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel.

A Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Csoport egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

 1. Ellátja a folyamatban lévő munkahelyteremtő beruházások támogatásai területén jelentkező szakmai és pénzügyi feladatokat,
 2. Koordinálja és bonyolítja a vállalkozóvá válás támogatás-nyújtásának folyamatát (pályázati felhívás előkészítése, pályáztatás lebonyolítása,  javaslatot tesz a támogatás nyújtásához rendelkezésre álló pénzügyi keret felosztására), ellátja az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részének nyújtásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat.
 3. Feldolgozza a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás iránti kérelmeket, a döntést előkészíti, intézkedik a kifizetés iránt, kötelezettségek teljesítését nyomon követi, ellátja a támogatás lezárásával kapcsolatos feladatokat.
 4. Ellátja a munkaerőpiaci-program kidolgozásával, megvalósításával kapcsolatos feladatokat.
 5. Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére adható támogatáshoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi feladatokat.

A Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Csoport a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

 1. Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások vásárlásával, térítésmentes szolgáltatást nyújtó szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatokat, javaslatot tesz a támogatás nyújtásához rendelkezésre álló pénzügyi keret  nagyságára, ellátja továbbá a pályázatok előkészítésével, bonyolításával, a nyújtott szolgáltatások szakmai ellenőrzésével, elszámolásokkal kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,
 2. Szakmai koordinációt végez a Járási Hivatal által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások tartalmának egységesítése, szakmai színvonalának növelése érdekében,
 3. Szakmai, módszertani anyagokat készít a szolgáltatást nyújtó munkatársak szakmai munkájának segítése érdekében, javaslatot tesz és közreműködik belső képzési feladatok ellátásában, szakmai napokat, esetmegbeszéléseket, szupervíziókat tart a szolgáltatást nyújtó munkatársak, szerződött külső szolgáltatók részére,
 4. Kapcsolatot tart szakmai szervezetekkel, civil szolgáltatókkal, egyéb segítő szervezetekkel, oktatási intézményekkel.
 5. Figyelemmel kíséri a Járási Hivatal szolgáltató tevékenységét, arról elemzéseket, statisztikai kimutatásokat készít,
 6. Javaslatot tesz a Főosztály és a Járási Hivatal által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos PR tevékenységre, közreműködik kiadványok, tájékoztató anyagok készítésében,
 7. Működteti a szolgáltatások kiépült intézményrendszerét: Álláskereső Klubot, Foglalkozási Információs Tanácsadót, Rehabilitációs Információs Centrumot.,
 8. Munkaerő-piaci szolgáltatásokat szervez és nyújt egyéni és csoportos tanácsadások, tréningek keretében, igény esetén Járási Hivatali vagy egyéb helyszínen külső szolgáltatást biztosít,
 9. Igény esetén közreműködik az Uniós programokba és képzésbe kerülő ügyfelek toborzásában, kiválasztásában,
 10. A pályaválasztási kiállítással kapcsolatos feladatok keretében végzi a tervezési, előkészítési, lebonyolítási, pénzügyi elszámolási és beszámolási feladatokat a Főosztály valamennyi érintett szervezeti egységének bevonásával,
 11. Koordinálja a vállalati kapcsolattartást, közvetítési tevékenységet, a profilinggel kapcsolatos feladatokat. Adatokat gyűjt, elemez, beszámolót készít.
 12. Igény szerint közreműködik a munkáltatói csoportos tájékoztatók, toborzások szervezésében és lebonyolításában.
 13. Ellátja a Virtuális Munkaerőpiaci Portál, EUROFIT működtetésével kapcsolatos feladatokat.

A Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Csoport egyéb feladatai tekintetében:

 1. Térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből adódó feladatok ellátása;
 2. Befektetői portfóliók kezelése.
 3. Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI tv-ben meghatározott feladatokat,
 4. Ellátja a többségi külföldi tulajdonú cégek támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat.
 5. Ellátja a feladatkörébe tartozó támogatásokkal kapcsolatban az Áht. alapján közérdekből nyilvános adatok továbbítási feladatait a Kincstár (OTR) részére a benyújtott pályázatokról, döntésekről, megkötött szerződésekről, finanszírozásról, a támogatások lezárásáról. Rögzíti a támogatási konstrukciókat az online felületen. Koordinálja a Járási Hivatalok ezzel kapcsolatos tevékenységét.
 6. Javaslatot tesz az iskolarendszeren kívüli szakképzésre vonatkozóan.

1.2. Képzési Csoport

 1. Az irányadó jogszabályok, illetve módszertani útmutatók, így különösen a képzés eljárási rendjének figyelembe vételével, szakmailag koordinálja és segíti a Járási Hivatal Uniós (TOP, GINOP) programok és hazai finanszírozás keretében végzett munkaerő-piaci képzéssel kapcsolatos tevékenységét,
 2. Összegyűjti a képzések tervezéséhez szükséges információkat, döntésre előkészíti a Főosztály éves képzési terveit,
 3. Elkészíti a képzési ajánlattételi felhíváshoz szükséges képzési szakirányi javaslatokat, melyet megküld az engedélyező szerv felé;
 4.  Elkészíti a képzési ajánlattételi felhívásokat, ellátja az ajánlattételi eljárás lefolytatásával kapcsolatos, a vonatkozó  módszertani útmutatóáltal meghatározott feladatokat, értékeli és döntésre felterjeszti a képzési ajánlatokat, majd a döntést követően arról értesíti az ajánlattevőket.
 5.  Előkészíti a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal által kért, a képzések engedélyezési folyamatában általuk meghatározott feladatok végrehajtásának dokumentációit,
 6. Gondoskodik a képzési jegyzékek folyamatos aktualizálásáról, továbbá intézkedik a képzési jegyzéken lévő képzésekkel kapcsolatos engedélyeztetések iránt,  
 7. Előkészíti azon képzési irányok nyilvánosságra hozatalát, amelyekhez tartozó képzésekben történő részvételhez mérlegelési jogkörében támogatást nyújthat a Járási Hivatal,
 8. Figyelemmel kíséri a képzési programok lebonyolítását, és ha a megállapodásban / hatósági szerződésben foglaltak bármely fél általi teljesítését akadályozó / veszélyeztető tény, körülmény áll fenn, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést, illetve intézkedési javaslatot tesz,
 9. A képzési programok megvalósítása érdekében, kapcsolatot tart a képzési jegyzéken szereplő képzéseket megvalósító képző intézményekkel,
 10. A tanfolyamok (képzési programok) indítása előtt, főosztályvezető általi aláírásra előkészíti a képző intézményekkel kötendő együttműködési megállapodást, aláírást követően gondoskodik a képző intézmény képviselője általi aláírásról, szükség esetén megállapodás módosítást készít elő.
 11. Koordinálja a tanfolyamszervezéseket, nyomonköveti a képzési induló létszámok alakulását,
 12. Ellátja a szakmai alkalmassági és a kapcsolódó (pl. tüdőszűrés) orvosi vizsgálatra utalás koordinációs feladatait;
 13. Ellátja a tanfolyami költségek, keresetpótló juttatás és szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat számfejtési feladatait, a kapcsolódó nyilvántartások vezetését,
 14. Ellátja a Járási Hivataloktól beérkező egyéni képzési támogatási szerződések ellenőrzését;
 15. Feldolgozza az egyes képzési programokhoz érkező ügyfél-elégedettségi kérdőíveket, megfogalmazza a szakmai konzekvenciákat, szükség esetén intézkedési javaslatot tesz,
 16. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, nem Járási Hivatal hatáskörébe tartozó tájékoztatáskéréseket,
 17. Biztosítja a csoport működési területét érintő adat- és információáramlást a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a Járási Hivatal, és a társosztályok felé.
 18. Ellátja a képzéssel kapcsolatos, a csoport feladatkörébe tartozó képzések esetén az arra szolgáló számítógépes programban (IR) történő rögzítési feladatokat.
 19. Részt vesz a projektekhez kapcsolódó támogatási szerződések, valamint konzorciumi megállapodások megkötésével, módosításával, változás-bejelentések benyújtásával, a projekt tervezésével és áttervezésével összefüggő feladatok ellátásában, a képzési feladatkört érintően.
 20. Előkészíti a projektek képzései lebonyolításához kapcsolódó szakmai szabályzatokat, iránymutatásokat, biztosítja és koordinálja a képzések, illetve a GINOP 6.1.1 mentori feladatok szakmai eljárási rend szerinti végrehajtását;
 21. Amennyiben a jogalkalmazó, programtervező-, megvalósító tevékenység során az arra hatáskörrel rendelkező szerv szakmai iránymutatása válik szükségessé, előkészíti az iránymutatás kérést; a megérkezett iránymutatást, annak tartalmát alkalmazza, valamint azt továbbítja azon szervezeti egységeknek – Járási Hivataloknak, társosztályoknak - akiknek tevékenységét az abban foglaltak érintik, 
 22. Folyamatosan nyomon követi a projektek képzéseihez, illetve a GINOP 6.1.1 mentori tevékenységéhez kapcsolódó indikátorok alakulását, az éves képzési pénzügyi keretek illetve a teljes programidőszak képzési költsége felhasználásának alakulását, szükség esetén intézkedési javaslatot készít, az információkat folyamatosan értékeli, a Járási Hivatal felé visszacsatolás történik;
 23. Folyamatosan figyelemmel kíséri a Járási Hivatalok GINOP 6.1.1 projekthez kapcsolódó mentori tevékenységének mennyiségét és minőségét, szükség esetén intézkedést kezdeményez.
 24. Ellátja a GINOP 5.3.10 projekt szakmai feladatait.
 25. Közreműködik a kifizetési kérelmek összeállításában, időszakos beszámolókat, rendszeres és alkalomszerű adatközléseket készít a konzorcium vezető illetve egyéb szervek kérésére
 26. Koordinálja, valamint előkészíti a különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring látogatásokkal kapcsolatos feladatokat,
 27. Tájékoztatókat, beszámolókat készít a GINOP 6.1.1 projekt aktuális állásáról, ellátja a monitoring vizsgálat feladatait;
 28. Közreműködik a projektek nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységeiben, részt vesz a tájékoztató anyagok, kiadványok összeállításában, előadásanyagokat készít;
 29. Ellátja a befejeződött projektek képzéseihez kapcsolódóan utólag felmerülő szakmai, adatszolgáltatási feldatokat.
 30. Közreműködik a Nógrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság tevékenységében, véleményezi az előterjesztéseket.

 

1.3. A GINOP 5.1.1 Csoport, GINOP 5.2.1 Csoport, TOP Szakmai Csoport  és TOP-GINOP 6.1.1-GINOP 5.3.10 Pénzügyi Csoport

A csoportok európai uniós feladataival összefüggő koordinációs és szakmai feladatok:

 

 1. Ellátja illetve közreműködik a kiemelt projekthezkapcsolódó támogatási szerződések, valamint konzorciumi megállapodások megkötésével, módosításával, változás-bejelentések benyújtásával, támogató nyilatkozatok kiadásával, a projekt tervezésével és áttervezésével összefüggő feladatokat, a szükséges egyeztetéseket lebonyolítja, a döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat elkészíti;
 2. Koordinálja a Járási Hivatal projektekkel kapcsolatos munkáját;
 3. Előkészíti a projekt lebonyolításához kapcsolódó belső szabályzatokat, körleveleket, iránymutatásokat, biztosítja a projektek  eljárási rendjei szerinti végrehajtását;
 4. Amennyiben a jogalkalmazó, programtervező-, megvalósító tevékenység során az arra hatáskörrel rendelkező szerv szakmai iránymutatása válik szükségessé, előkészíti az iránymutatás kérést; a megérkezett iránymutatást, annak tartalmát alkalmazza, valamint azt továbbítja azon szervezeti egységeknek – Járási Hivataloknak, társosztályoknak - akiknek tevékenységét az abban foglaltak érintik;
 5. Kapcsolatot tart a projektek megvalósításában részt vevő szervezeti egységekkel, felettes szervekkel;
 6. Folyamatosan nyomon követi a projekt indikátorainak, pénzügyi helyzetének alakulását, az éves pénzügyi keret illetve a teljes programidőszak költségvetése felhasználásának alakulását, szükség esetén intézkedési javaslatot készít, az információkat folyamatosan értékeli, a Járási Hivatal felé visszacsatolás történik;
 7. Engedélyezésre előkészíti a felhasználható támogatási kereteket, figyelemmel követi a keretgazdálkodást, a Járási Hivatalnál keletkezett pénzügyi maradványokat szükség esetén keretmódosítást kezdeményez;
 8. Ellenőrzi illetve vezeti a projekt támogatásaihoz kapcsolódó nyilvántartásokat;
 9. Közreműködik a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzésének előkészítésében, pénzügyi elszámolásában;
 10. Közreműködik a kifizetési kérelmek összeállításában, időszakos beszámolókat, rendszeres és alkalomszerű adatközléseket készít a konzorcium vezető illetve egyéb szervek kérésére;
 11. Koordinálja, valamint előkészíti a projekthez kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring látogatásokkal kapcsolatos feladatokat;
 12. Koordinálja az esélyegyenlőséggel (nők, romák, megváltozott munkaképességűek stb.) kapcsolatos feladatok végrehajtását a projektek keretében;
 13. Tájékoztatókat, beszámolókat készít a projektek aktuális állásáról, a következő lépésekről, ellátja a monitoring vizsgálat feladatait;
 14. Koordinálja, illetve ellátja a projekt nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységeit, részt vesz a tájékoztató anyagok, kiadványok összeállításában, előadásanyagokat készít;
 15. Egyeztet a projektek megvalósítása keretében a panaszkezelés során projektek résztvevőivel, munkáltatókkal, szolgáltatókkal;
 16. A TOP Szakmai Csoport részt vesz a térségi, megyei és megyei jogú városi foglalkoztatási paktumok tevékenységében;
 17. A GINOP 5.1.1. Csoport ellátja a befejeződött TÁMOP 1.1.2 projekttel kapcsolatos utólag felmerülő feladatokat.

A csoportok európai uniós feladataival összefüggő működtetési feladatok:

 1. A működési költségek kifizetése, megtérítése, a különféle beszerzések vonatkozásában együttműködik a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal, számára adatot szolgáltat;
 2. Az Európai Uniós projektek működési kiadásai tekintetében folyamatosan vezeti a program előrehaladása során a teljesített kifizetéseket tartalmazó nyilvántartásokat;
 3. Folyamatosan figyeli az Uniós projektek működési pénzügyi kereteinek alakulását, szükség esetén intézkedik a keretek minél teljesebb felhasználása, továbbá az esetleges átcsoportosítások változás-bejelentéssel történő módosítása iránt;
 4. Folyamatosan egyezteti a Kormányhivatallal az Uniós projektek működési célú elemek, továbbá releváns támogatási elemek vonatkozásában a projekthez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatokat, a banki bizonylatok rögzítését az elkülönített főkönyvi könyvelésben;
 5. Folyamatosan és időszakosan adatot szolgáltat a projekt előirányzatairól, teljesítéseiről, a Kormányhivatallal együttműködve a célelszámolási számla adatairól;
 6. Gondoskodik a projekthez kapcsolódóan beérkező számlák nyilvántartásba vételéről;
 7. Előkészíti az utalásokat, az ehhez szükséges vizsgálatokat, egyeztéseket folyamatosan elvégzi, a számla alapján történő utalási kéréseket a fizetési határidő figyelembe vételével továbbítja Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra;
 8. Lebonyolítja a projektek végrehajtása keretében a működési célú beszerzéseket, továbbá részt vesz a közbeszerzések előkészítésében, lebonyolításában és lezárásában;
 9. A GINOP 5.1.1, GINOP 5.2.1 Csoportellátja a működési célú támogatás tárgyában az NGM és a Kormányhivatal közötti – működési költségek biztosítására vonatkozó - Támogatási Szerződéshez kapcsolódó beszámoló előkészítésével, NGM felé való továbbításával kapcsolatos feladatokat;
 10. A TOP-GINOP 6.1.1-GINOP 5.3.10. Pénzügyi Csoport ellátja a TÁMOP 2.1.6 projekttel kapcsolatos, a projekt lezárást követően felmerülő pénzügyi jellegű feladatokat.

1.4.  Uniós projektek Szolgáltatási Csoport

 1. Közreműködik a projektek meg-, illetve áttervezésekor a humánszolgálatások szakmai tartalmának, mennyiségének meghatározásában;
 2. Közreműködik a projektek szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzésének előkészítésében, lebonyolításában, az elszámolások szakmai ellenőrzésében és nyomonkövetésében;
 3. A humánszolgáltatási tevékenységet érintően közreműködik az Uniós projektek lebonyolításához kapcsolódó belső szabályzatok, körlevelek, iránymutatások összeállításában,
 4. Kialakítja, egyes projektek humánszolgáltatási módszertanát, biztosítja a projektek humánszolgáltatásainak  eljárási rendjei szerinti végrehajtását;
 5. Koordinálja a projektekhez kapcsolódó humánszolgálatási tevékenységet, összehangolja a projektek közötti és projekten belüli a külső és belső szolgálatásokat, továbbá ellátja a szolgálatásnyújtási feladatokat;
 6. A humánszolgálatási tevékenység tekintetében közreműködik a kifizetési kérelmek, időszakos beszámolók, rendszeres és alkalomszerű adatközlések összeállításában, a konzorcium vezető illetve egyéb szervek kérésére;
 7. A humánszolgálatási tevékenység tekintetében közreműködik a projekthez kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring látogatásokkal kapcsolatos feladatokban;
 8. Részt vesz a különféle külső illetve Hivatalon belüli partnerségi munkacsoportok munkájában,
 9. Ellátja a partnerségi együttműködési megállapodások megkötésével kapcsolatos előkészítési feladatokat, nyilvántartja azokat és figyelemmel kíséri megvalósulásukat,

1.5. Alapkezelő Csoport

A csoport munkáját közvetlenül a főosztályvezető helyettesnek, mint a területi NFA gazdasági vezetőjének alárendelve végzi, mind a szakmai irányítás mind a ledelegált munkáltatói jogkör gyakorlás tekintetében.

Alapkezelő csoport feladatai:

Csoport kodifikációs feladatai tekintetében:

 1. Kidolgozza a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (továbbiakban: NFA) működtetésével kapcsolatos gazdálkodási szabályokat, szabályzatokat, jogszabályi változás, továbbá igény esetén gondoskodik módosításukról, azokat végrehajtja, illetve  betartatja.
 2. Közreműködik az NFA kötelezettségvállalási szabályzatának elkészítésében.

A Csoport koordinációs feladatai tekintetében:

 1. Ellenőrzi az egyes támogatási eszközökhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésének gyakorlatát, az IR-FPIR rendszerben rögzített adatok tartalmi és formai megfelelőségét, a számviteli szabályzatban foglaltak betartását.
 2. Koordinálja az NFA leltározási tevékenységét, az IR-ben illetve FPIR-ben nyilvántartott kötelezettségek, követelések zárásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
 3. Folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja az NFA alaprészeinek lekötöttségét figyelemmel kísérli és ellenőrzi az IR-FPIR-en keresztül a Járási Hivatalok részére rendelkezésre álló NFA keretek lekötöttségének alakulását, keretfelszabadítását, keretfelhasználását.
 4. Nyilvántartja a kötelezettségvállalás ellenjegyzők, kötelezettségvállalók, teljesigazolók, érvényesítők, utalványozók körét.

A Csoport funkcionális feladatai tekintetében:

 1. Az IR, FPIR rendszeren keresztül nyilvántartja az NFA, valamint az Uniós források kereteit. Körlevelek alapján elvégzi a keretek eszközökre és szervezeti egységekre való leosztását.
 2. Vezeti és ellenőrzi a megyei keretek alakulását, elvégzi a megyei összesítő feladatokat. Az IR-FPIR rendszerben ellenőrzi a megyei szinten összesített kereteket, lekötöttségeket, kifizetéseket.
 3. Elkészíti a VIR adatszolgáltatást.
 4. Részt vesz az NFA tervezési, értékelési feladatainak ellátásában, elkészíti az NFA szakmai szöveges beszámolóját.
 5. Nyilvántartja az NFA-ból nyújtott kölcsönállományt; nyilvántartja a Bérgarancia Alaprészből nyújtott rövidlejáratú kölcsön állományát;
 6. Figyelemmel kíséri a követelés analitika megfelelő vezetését mind a JFO-k, mind a társosztályok vonatkozásában, szükség esetén javítást kezdeményez. Figyelemmel kíséri továbbá a visszakövetelésekre befolyt összegek alakulását. A behajthatatlan és méltányosságból elengedett követeléseket kivezeti a nyilvántartásokból és a főkönyvi könyvelésből;
 7. Vezeti a hosszú lejáratú követeléssé minősített adósokról a nyilvántartást, a befizetéseket nyilvántartásba felvezeti;
 8. Nyilvántartja az NFA egyéb bevételeit. A befizetéseket a nyilvántartásba felvezeti
 9. Határidőre elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó pénzforgalmi és az előírt statisztikai jelentéseket;
 10. Elkészíti az NFA negyedéves mérlegjelentéseit, féléves és éves beszámolóját a szakmai irányító szerv által meghatározott formában és az általa megadott határidőre, biztosítva azok tartalmi és számszaki helyességét, elkészíti a havi pénzforgalmi jelentést;
 11. Az NFA valamennyi általa kezelt alaprészével kapcsolatosan végzendő leltározási tevékenységet megszervezi, irányítja, végzi, ellenőrzi;
 12. Ellátja, illetve felügyeli az NFA-t érintő jogszabályban előírt kötelezettségvállalásokkal, kötelezettségvállalások ellenjegyzésével, a kifizetések szakmai teljesítésével, érvényesítésével, utalványozásával, valamint annak ellenjegyzésével kapcsolatos feladatokat és jogköröket;
 13. A Főosztály és a Járási Hivatal teljesítésigazolt, utalásra előkészített feladásai alapján gondoskodik az Integrált Rendszerben és a Foglalkoztatási Pénzügyi Információs Rendszerben kezelt támogatások, költségelszámolások utalványrendeleteinek elkészítéséről, valamint a pénzügyi teljesítésről a Magyar Államkincstáron keresztül;
 14. Gondoskodik a Járási Hivatal és a Főosztály által teljesítésigazolt, valamint közvetlenül az Alapkezelő Csoporthoz érkező számlák pénzügyi rendezéséről;
 15. A Járási Hivatal által az Integrált Rendszerben teljesítés-igazolt, utalásra előkészített álláskeresési ellátás, keresetpótló juttatás és kereset kiegészítés, valamint vállalkozóvá válás támogatás bérjellegű  tételeit összesíti, gondoskodik azok kifizetéséről, átutalásáról;
 16. Végzi az aktív eszközök (FA eszközök, GINOP célcsoporti támogatások, közfoglalkoztatás) számfejtését, utalás előkészítését, gondoskodik azok átutalásáról. Intézi a számfejtéssel kapcsolatos reklamációkat, újrautalásokkal kapcsolatos ügyeket, kezdeményezi a le nem számfejtett tételek hibáinak megszüntetését;
 17. Elkészíti a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolásokat. Gondoskodik az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről, kincstári utalásról; elkészíti a társadalombiztosítási-, adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, adat-szolgáltatásokat, bevallásokat, folyamatosan egyeztet a NAV-val;
 18. Elkészíti az NFA-hoz kapcsolódó pénzügyi átutalási megbízásokat, gondoskodik az ellátások, támogatások pénzügyi rendezéséről, a pénzügyi teljesítésekről tájékoztatja az érintett Járási Hivatalt és osztályokat;
 19. Az NFA kezelője által kialakított számlarend alapján megszervezi, kontírozza és könyveli a gazdasági eseményeket a főkönyvi számlákra, vezeti az előírt analitikus nyilvántartásokat. Havonta egyezteti a főkönyvi könyvelést az analitikus nyilvántartásokkal;
 20. Együttműködve a társ szakmai csoportokkal az NGM NFA Pénzügyi Főosztály által előírt határidőre és módon ellátja az NFA előfinanszírozással működtetett Uniós projektek kifizetési kérelmeinek és a főkönyvnek az egyeztetését.
 21. Összeállítja a szakmai osztályoktól/csoportoktólés a Járási Hivataltól kapott információk segítségével, illetve a kötelezettség nyilvántartás alapján az Alap pénzigénylését és negyedéves előirányzat-felhasználási tervét, biztosítja a zavartalan pénzellátást;
 22. Biztosítja a könyvvizsgáló, a felügyeleti szerv és belső ellenőrzés számára a gyors és pontos adatszolgáltatást;
 23. Kapcsolatot tart a MÁK területi szervével, ellenőrzi a kincstári tranzakciós kódokat, elvégzi a kódhelyesbítéseket.

A csoport egyéb feladatai tekintetében:

 1. Elkészíti a társadalombiztosítási-, és adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, adatszolgáltatásokat, bevallásokat és továbbítja azt az ügyfélkapun keresztül;
 2. Közbeszerzési pályázatokhoz hatósági igazolásokat ad ki a kérelmező pályázóknak;
 3. Uniós programokkal kapcsolatos feladatokat lát el.
 4. Ellátja az FPIR rendszer működésének szakmai irányítását;
 5. Ellátja a TOP programok célcsoporti támogatásaival kapcsolatos utalás előkészítési, utalási feladatait.

2. Közfoglalkoztatási Osztály

A Főosztályon belül Közfoglalkoztatási Osztály működik, amely feladatai ellátása érdekében két csoportra: Közfoglalkoztatási Támogatási Csoportra, valamint Szervezési és Hatósági Csoportra tagolódik. A Szervezési és Hatósági Csoport közvetlen irányítását mind a szakmai irányítás, mind a ledelegált munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében a főosztályvezető, a Közfoglalkoztatási Támogatási Csoport  közvetlen irányítását a Közfoglalkoztatási Osztály vezetője látja el.

2.1. A Közfoglalkoztatási Támogatási Csoport feladatai:

A Közfoglalkoztatási Támogatási Csoport koordinációs feladatai tekintetében:

 1. Szakmailag irányítja és szakmailag ellenőrzi a Járási Hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenységét, ennek keretében közreműködik a Járási Hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat ellátó állami tisztviselőinek szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a Járási Hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági és szolgáltató tevékenységet;
 2. Körlevelek, utasítások készítésével összehangolja, segíti a Járási Hivatal feladatkörébe tartozó, közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát;
 3. A közfoglalkoztatási feladatok pontos végrehajtását állásfoglalások kiadásával segíti, szükség szerint állásfoglalást kér a szakmai irányítást ellátó szervtől;
 4. Közreműködik a közfoglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódó szakmai tervezésben, fejlesztésben, tesztelésben;
 5. Ellátja az NFA közfoglalkoztatási előirányzat pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos keretgazdálkodási feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését;
 6. dönt az NFA közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált keretének felhasználásáról, javaslatot tesz a felhasználás irányelveire;
 7. Ellátja a Járási Hivatalok közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá a közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének ellenőrzését;
 8. Előkészíti az osztály és a Járási Hivatalok közfoglalkoztatási ellenőrzési terveinek a jóváhagyását, továbbítja az ehhez kapcsolódó megbízólevelek aláírt példányait;
 9. Végrehajtja a belügyminiszter által a közfoglalkoztatással összefüggésben kiadott utasításokat;
 10. Ellátja a mintaprogramokkal kapcsolatosan felmerülő feladatokat, részvétel a tervtárgyalásokon, felterjesztések előkészítése, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás;
 11. Koordinálja a más megyék közfoglalkoztatatási támogatásaiból adódó közvetítési feladatokat;
 12. Közreműködik a szociális szövetkezetek alakításával, a közfoglalkoztatási programok szövetkezetté történő átalakulásával kapcsolatos tájékoztatásban.   

A Közfoglalkoztatási Támogatási Csoport egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

Hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében:

 • jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan,
 • ellenőrzi az általa kötött, hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,
 • ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,
 • az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat.

A Közfoglalkoztatási Támogatási Csoport egyéb feladatai tekintetében:

 1. Ellátja a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatási eljárással (országos közfoglalkoztatási programok) kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat;
 2. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, a BM megyei programkoordinátorával és a BM területi koordinátorával (szakmai főtanácsadójával), továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel;
 3. Az irányadó jogszabályok, illetve módszertani útmutatók, így különösen a képzés eljárási rendjének figyelembe vételével, szakmailag koordinálja és segíti a Járási Hivatal közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaerő-piaci képzéssel kapcsolatos tevékenységét;
 4. Ellátja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekkel kapcsolatos szakmai koordinációs feladatokat, közreműködik a kapcsolódó körlevelek és utasítások előkészítésében;
 5. A közfoglalkoztatói igények alapján, figyelemmel a BM feladat-meghatározása összegyűjti a képzések tervezéséhez szükséges információkat, döntésre előkészíti a Főosztály éves közfoglalkoztatási képzési tervét;
 6. Ellátja az országos közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó képzés szervezési feladatokat;
 7. Felelős a közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért;
 8. Közreműködik a Kormányhivatal és a Járási Hivatal belső szakmai szabályzatainak közfoglalkoztatással kapcsolatos rendelkezéseinek előkészítésében;
 9. Ellátja a támogatás nyújtásával kapcsolatos monitoring tevékenységet;
 10. Ellátja a közfoglalkoztatási kiállítással kapcsolatos tervezési, előkészítési, lebonyolítási, beszámolási feladatokat;
 11. Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó panaszos ügyek kezelésében.

2.2. Szervezési és Hatósági Csoport

A Szervezési és Hatósági Csoport munkáját közvetlenül a főosztályvezetőnek alárendelve végzi, mind a szakmai irányítás mind a ledelegált munkáltatói jogkör gyakorlás tekintetében.

A Szervezési és Hatósági Csoport kodifikációs feladatai tekintetében:

 1. Előkészíti a Főosztály Ügyrendjét, a működéshez kapcsolódó belső szabályzatait, Főosztályvezetői Utasításokat;
 2. Közreműködik a Főosztály hatáskörébe tartozó foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásának elősegítését szolgáló központi eljárásrendek jogi véleményezésében, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását;
 3. Véleményezi a felügyeleti szervtől, Kormányhivataltól érkező szabályzatokat, módszertani útmutatókat;
 4. Véleményezi a Főosztály által kiírásra kerülő pályázati felhívások tervezetét.

A Szervezési és Hatósági Csoport hatósági feladatai tekintetében:

 1. Előkészíti a Járási Hivatal állami foglalkoztatási szervként hozottdöntései ellen benyújtott fellebbezések alapján a másodfokú döntéseket;
 2.  A Főosztály döntései ellen benyújtott - a döntés bírósági felülvizsgálatára vonatkozó - kereset esetén előkészíti a védiratot és azt elektronikus úton továbbítja a bíróság felé;
 3. Eljár az állami foglalkoztatási szervhatáskörébe tartozó ügyekben - a Jogi és  Humánpolitikai Főosztállyal együttműködve - a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban;
 4. Elbírálja a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezésére vonatkozó kérelmeket;
 5. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának összevont kérelmezési eljárásban történő engedélyezésére irányuló eljárásban ellátja a szakhatósági feladatokat;
 6. Ellátja a magán-munkaközvetítők és munkaerő-kölcsönzők nyilvántartásba vételével és a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat; valamint a munkaerő-kölcsönzés és magán-munkaközvetítés szolgáltatások felügyeletét;
 7. Ellátja a rendbírsággal kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatokat;
 8. Közreműködik a panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában;
 9. Ellátja a Főosztály visszakövetelésről rendelkező első fokú hatósági döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályok és vezetői utasításban foglaltak szerint;
 10. A Főosztály követeléseinek megtérülése érdekében a fizetési meghagyásos eljárás megindítása, valamint a végrehajtási lap kibocsátása előtt egyeztetést folytat a Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztályával, egyetértés, hozzájárulás esetén megteszi a szükséges intézkedéseket;
 11. Igény esetén részt vesz az osztályok szerződéskötési tevékenységében, az aktív eszközökkel kapcsolatos jogi, eljárási szabályok kidolgozásában;
 12. Igény esetén közreműködik a foglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó jelzálog-szerződésekhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartással összefüggő feladatok ellátásában;
 13. Munkajogi és foglalkoztatás-jogi tanácsadást lát el;
 14. A Főosztály illetékességi területén ellátja a munkaerőpiaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat:
  • Ennek keretében ellenőrzi a Főosztály és a szakmai irányítása és ellenőrzése alá tartozó Járási Hivatal által hozott döntések, szerződések (megállapodások) teljesítését, a vállalt kötelezettségek betartását,
  • Kivizsgálja a bejelentéseket, ellenőrzi a létszámleépítések bejelentésére, munkáltatói igazolásokra, a magán-munkaközvetítésre és a munkaerő-kölcsönzést folytatók működésére, vonatkozó előírások betartását,
  • Közreműködik a felügyeleti és szakmai irányító szervek által kezdeményezett vizsgálatokban, ellátja az egyéb ellenőrzési feladatokat.
 15. Előkészíti a Főosztály / foglalkoztatási osztály állami foglalkoztatási szervei vonatkozásában a követelések behajthatlanná minősítését.

A Szervezési és Hatósági Csoport koordinációs feladatai tekintetében:

 1. Véleményezi főosztályvezetői jóváhagyás előtt a kiadványok megjelenését, tanácskozások, konferenciák szakmai anyagait; részt vesz a szakmai kiadmányok előkészítésében;
 2. Szervezi a Főosztály rendezvényeit, értekezleteit;
 3. Irányítja és szervezi a külső megkeresésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat;
 4. A munkáltatók kérdőívvel történő mintavételes megkérdezése nyomán – a Járási Hivatal bevonása mellett – rövidtávú munkaerő-piaci prognózist készít;
 5. Koordinálja a Járási Hivatal negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérését (NMF), elkészíti a megyei szintű értékelést;
 6. Szervezi a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési (a továbbiakban: MEV) rendszerrel kapcsolatos tervezési és értékelési feladatokat;
 7. Figyelemmel kíséri a Járási Hivatal minőségfejlesztő munkaszervezetek tevékenységét;
 8. Koordinálja az elégedettségi felméréseket, elkészíti a minőségügyi munka tervezését és értékelését;
 9. Elősegíti az egységes jogértelmezést, közreműködik a közösségi normák alkalmazásában a Főosztálynál és a Járási Hivatalnál;
 10. Állást foglal a Főosztály és a Járási Hivatal részéről felmerülő jogalkalmazási problémákban, szükség szerint kéri az illetékes szervek állásfoglalását;
 11. Összehangolja a Főosztályon folyó jogi tevékenységet;
 12. Kezeli és nyilvántartja a Főosztály szabályzatait, eljárásrendjeit, a vezetői utasításokat, a jogszabályváltozások tükrében az illetékes szervet felhívja a szabályzat karbantartására;
 13. Összehangolja jogszabály-tervezetekkel kapcsolatos véleményeket;
 14. Összehangolja, segíti a Járási Hivatal feladatkörébe tartozó foglalkoztatáspolitika passzív eszközeihez kapcsolódó feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát, különösen az álláskeresők nyilvántartásba vételét és az álláskeresési ellátások megállapítását, megszüntetését, visszakövetelését;
 15. Koordinálja a Járási Hivatal közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatait;
 16. Koordinálja a Járási Hivatal uniós munkavállalókkal kapcsolatos feladatait;
 17. Figyelemmel kíséri, koordinálja az elektronikus kapcsolattartással, elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat.

A Szervezési és Hatósági Csoport funkcionális feladatai tekintetében:

 1. Postázási, iktatási és irattározási feladatokat végez;
 2. Ellátja az főosztályvezetői titkársági feladatokat;
 3. Gondoskodik a közérdekű adatok közzétételéről;
 4. Ellátja a szakmai munkát támogató szoftverek működését biztosító informatikai feladatokat;
 5. Működteti a kiegészítő informatikai rendszereket;
 6. Közreműködik a Főosztály állami tisztviselőinek szakmai képzésében, tapasztalatainak átadásával segíti a felkészülésüket a feladatok teljes körű ellátása érdekében;
 7. Ellátja a hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével kapcsolatos feladatokat;
 8. A Főosztály működésével kapcsolatos ügyekben ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat, hatáskörén kívüli esetekben kapcsolatot tart és együttműködik a Kormányhivatallal:
  • a munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosításában,
  • beszerzések kezdeményezésében,
  • irodaszer ellátás koordinálásában,
  • a Főosztály használatában lévő gépkocsik szabályzat szerinti üzemeltetésében,
  • a Főosztály számlái igazolásának előkészítésben, teljesítés igazolásában,
  • leltározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,
  • tűz- és munkavédelmi előírásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában;
 9. Ellátja a munkatársak foglalkoztatásához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (jelenléti ívek, munkába járással kapcsolatos elszámolásokbegyűjtése, majd továbbítása a Kormányhivatal részére, a személyi jövedelemadóval kapcsolatos igazolások,  továbbítása a munkatársak részére, majd azok begyűjtése és továbbítása a Kormányhivatal részére, bérjegyzékek, munkáltatói intézkedések továbbítása a munkatársak részére, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok koordinálása);
 10. Ellátja a főosztályvezető munkáltatói jogkör gyakorlásából adódó, a vezető által meghatározott feladatokat:
  • munkáltatói intézkedések előkészítése, ellenőrzése,
  • munkaköri leírások, vagyonnyilatkozatok és a teljesítményértékelések elkészítésének koordinálása,
  • jelenléti ívek, szabadságok, kiesőidők ellenőrzése,
  • a hatáskörébe utalt Cafetéria rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok.

A Szervezési és Hatósági Csoport egyéb feladatai tekintetében:

 1. Havi, illetve negyedéves rendszerességgel tájékoztató anyagot készít az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, kiemelve az álláskeresők összetételét, különösen a hátrányos helyzetű csoportokat, továbbá bemutatja az állami foglalkoztatási szervként eljáró  Főosztály/osztályok foglalkoztatást elősegítő tevékenysége során elért eredményeket. Gondoskodik a tájékoztató adatok, elemzések nyilvánossá tételéről;
 2. Elemzi a munkaerő-piaci folyamatokat kiváltó okokat, és azok következményeit, azokról szakmai és közérdekű tájékoztatást nyújt;
 3. Előadás anyagokat készít, részt vesz a tájékoztatók, kiadványok összeállításában;
 4. Elvégzi az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökből kikerültek nyomon követéses (MONITORING) vizsgálatával kapcsolatos feladatokat, így a kérdőíves megkeresést, adatrögzítést, és az Adattárházi adatok alapján az értékelést, elemzést;
 5. Elkészíti a MEV éves tervdokumentációját, valamint a teljesítményértékelésekhez kapcsolódó indikátorok és eredménymutatók kiértékelését;
 6. Koordinálja a minőségbiztosítási rendszer működését, az elégedettségi méréseket, elkészíti a minőségügyi munka értékelését;
 7. Kapcsolatot tart a Kormánymegbízotti Kabinettel, a Kabinet részére sajtóanyagot készít a szakmai osztályok által készített részanyagok alapján;
 8. A médiával történő kapcsolattartás ügykörében ellátja a Főosztály hatáskörébe utalt feladatokat, hatáskörén kívüli estekben kapcsolatot tart és együttműködik a Kormányhivatallal;
 9. Közreműködik
  • az anyagi, erkölcsi elismerések előkészítésben,
  • a külső és belső kapcsolattartás rendjének betartásában, koordinálásában;
 10. Adatszolgáltatást teljesít a társszervek felé, ideértve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján történő megtérítési igények érvényesítéséhez szükséges félévenként esedékes adatszolgáltatást is;
 11. Megteszi a szükséges intézkedéseket a bíróságok, végelszámolók által megküldött felszámolás, végelszámolás megindításáról szóló végzések, tájékoztatások feldolgozása érdekében, a beérkezett végzésekről szóló kimutatást továbbítja a társosztályok, Járási Hivatalok részére;
 12. Feladatköréhez kapcsolódóan gondoskodik a Járási Hivatal szakmai irányításának és szakmai ellenőrzésének biztosításáról, ennek keretében közreműködik a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági, támogatási és szolgáltatási tevékenységet.