Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Szervezeti átalakítás miatt, weboldalunk még a 2020. március 1. előtti szervezeti struktúrában szolgáltat. Az új megjelenésig kérjük türelmüket.

 

 

 

2013. április 30., kedd 00:00

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

Írta:  Szendrey Gábor

 

nmkh

 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Foglalkoztatási Főosztály

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: (32) 520-440
e-mail: munkavedelem.munkaugy{kukac}nograd.gov.hu

Véghné Kaszás Ildikó 

osztályvezető

06 (32) 520-452

E-mail

Herencsényi Kornél

munkavédelmi ellenőrzési csoportvezető

06 (32) 520-455

 

Kovács László

munkaügyi ellenőrzési csoportvezető

06 (32) 520-543

 


Ügyfélfogadás:

 

A Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály munkavédelmi és munkaügyi felügyelői munkanapokon H-Cs (07:30-16:30), P (7:30-13:30) között fogadják az ügyfeleket.

 

A Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály munkavédelemmel kapcsolatos feladatai:
1. A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:
a)Munkavédelmi bírságot szab ki a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 82. §-ában biztosított hatáskörében;
b)Munkavédelmi hatósági ellenőrzést végez az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi  CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) , az Mvt. és a vonatkozó munkavédelmi tárgyú rendeletek szabályai szerint, különösen
ba)a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére;
bb)a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, a munkavállalók egészségét veszélyeztető anyagokkal történő munkavégzésre, illetve munkakörülményekre, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;
bc)a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre.
c)A munkavédelmi felügyelő útján gyakorolja az Mvt. 84. §-ában meghatározott hatásköröket;
d)Kivizsgálja a hatósághoz érkezett vagy áttett panaszokat és közérdekű bejelentéseket;
e)Foganatosítja a munkavédelmi hatósági eljárás során hozott döntések végrehajtását;
g)Ellátja az egyéb jogszabályban meghatározott feladatait.
2. A Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály egyéb munkavédelemmel kapcsolatos feladatai tekintetében:
a) Teljesíti az adatszolgáltatásokat a Kormányhivatal és az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékes szervezeti egységei részére;
b) Nyilvántartja a munkavédelmi- és eljárási bírságokat, költségtérítéseket és a felügyelői intézkedéseket;
c) Elvégzi a végrehajtással összefüggő feladatokat;
d) A FEIR rendszer szerint kezeli a felügyelői intézkedéseket és a hatósági munkára vonatkozó adatokat, illetve vezeti a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettségekkel kapcsolatos nyilvántartásokat;
e) Gondoskodik a halálos munkabaleset vizsgálati anyagának az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztályához történő megküldéséről, továbbá a jogszabályok által előírt bejelentések szabályszerű nyilvántartásáról;
e)Részt vesz az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya éves munkatervében meghirdetett cél-, és akcióvizsgálatok végrehajtásában.
A Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály munkaüggyel kapcsolatos feladatai:
1. A munkaügyi hatáskörben eljáró kormányhivatal egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:
a)Dönt a munkaügyi bírság kiszabásáról, illetve harmadik országbeli engedély nélküli foglalkoztatása esetén befizetésre kötelezésről a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 7-7/A., illetve 6/A. §-a szerinti hatáskörében;
b)Elsőfokú hatósági jogkörében ellenőrzi a munkaügyi jogszabályok, így mindenekelőtt a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) foglaltak hatályosulásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Ezen túlmenően ellátja különösen a Met.-ben, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben meghatározott munkáltatói kötelezettségek betartásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat;
c)Hatósági ellenőrzést végez elsősorban a következő szabályok érvényesülésére vonatkozóan:
ca) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére (ideértve a jogosultnak az Mt. 297. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségét is) vonatkozó rendelkezések,
cb) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség,
cc)  nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok,
cd) a munka- és pihenőidőre az Mt. XI. fejezetében, valamint munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt rendelkezések,
ce) a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések,
cf)  a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető – igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek,
cg) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok,
ch) a külföldi munkáltató által szolgáltatások nyújtása keretében Magyarországra küldött munkavállaló munkaviszonyára az Mt. 295–297. §-a szerint alkalmazandó szabályok,
ci )a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok,
cj) a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok,
ck ) a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó jogszabályok,
cl) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harm.tv.) 71. § (1), (2), és (8) bekezdése szerinti kötelezettségek foglalkoztató általi,
megtartásának ellenőrzésére, valamint a munkaügyi ellenőrzés alapján induló munkaügyi hatósági eljárásra terjed ki.d)Ellátja az egyéb jogszabályban meghatározott feladatait.
2. A Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály egyéb munkaüggyel kapcsolatos feladatai tekintetében:
a) Teljesíti az adatszolgáltatásokat a Kormányhivatal és az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékes szervezeti egységei részére;
b) Nyilvántartja a munkaügyi bírságokat, befizetésre kötelezéseket és eljárási bírságokat, költségtérítéseket és a felügyelői intézkedéseket;
c) Elvégzi a végrehajtással összefüggő feladatokat;
d) A FEIR rendszer szerint kezeli a felügyelői intézkedéseket és a hatósági munkára vonatkozó adatokat, vezeti a jogszabályokban előírt egyéb nyilvántartásokat;
e) Részt vesz az Innovációs és Technológiai Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztálya  éves munkatervében meghirdetett cél-, és akcióvizsgálatok végrehajtásában.