Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Szervezeti átalakítás miatt, weboldalunk még a 2020. március 1. előtti szervezeti struktúrában szolgáltat. Az új megjelenésig kérjük türelmüket.

 

 

 

2013. április 30., kedd 00:00

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

Írta:  Gajdár Péter

 

nmkh

 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Foglalkoztatási Főosztály

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: (32) 520-440
Telefax: (32) 520- 449
e-mail: munkavedelem.munkaugy{kukac}nograd.gov.hu

Domonkosné Váradi Éva

osztályvezető

06 (32) 520-440

E-mail

Gajdár Péter

munkavédelmi ellenőrzési csoportvezető

06 (32) 520-452

E-mail

Véghné Kaszás Ildikó

munkaügyi ellenőrzési csoportvezető

06 (32) 520-541

E-mail

 

 

Ügyfélfogadás:

 

A Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály munkavédelmi és munkaügyi felügyelői munkanapokon hétfő - csütörtök 07.30-16.00 között, pénteken pedig 07:30-13:30 között fogadják az ügyfeleket.

 

A Munkavédelmi és Munkaügy Ellenőrzési Osztály munkavédelemmel kapcsolatos feladatai:

 

1. A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

a)Munkavédelmi bírságot szab ki a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 82. §-ában biztosított hatáskörében;

b)Munkavédelmi hatósági ellenőrzést végez a Ket., az Mvt. és a vonatkozó munkavédelmi tárgyú rendeletek szabályai szerint, különösen

ba)a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére;

bb)a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, a munkavállalók egészségét veszélyeztető anyagokkal történő munkavégzésre, illetve munkakörülményekre, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;

bc)a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre.

c)A munkavédelmi felügyelő útján gyakorolja az Mvt. 84. §-ában meghatározott hatásköröket;

d)Kivizsgálja a hatósághoz érkezett vagy áttett panaszokat és közérdekű bejelentéseket;

e)Foganatosítja a munkavédelmi hatósági eljárás során hozott döntések végrehajtását;

g)Ellátja az egyéb jogszabályban meghatározott feladatait.

 

2. A Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály egyéb munkavédelemmel kapcsolatos feladatai tekintetében:

a)Előkészíti az adatszolgáltatásokat a Kormányhivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály (továbbiakban: NM-MF) illetékes szervezeti egységei részére (féléves, illetve éves gyakorisággal, az országos vizsgálatokról, illetve az NM-MF jelentési, beszámolási kötelezettségével kapcsolatban esetenként);

b)Az NM-MF-al kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően nyilvántartja a munkavédelmi- és eljárási bírságokat, költségtérítéseket és a felügyelői intézkedéseket;

c)Az NM-MF által működtetett FEIR rendszer szerint kezeli a felügyelői intézkedéseket és a hatósági munkára vonatkozó adatokat, illetve vezeti a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettségekkel kapcsolatos nyilvántartásokat;

d)Gondoskodik a halálos munkabaleset vizsgálati anyagának az NM-MF részére történő megküldéséről, továbbá a jogszabályok által előírt bejelentések szabályszerű nyilvántartásáról;

e)Részt vesz az NM-MF éves munkatervében meghirdetett cél-, és akcióvizsgálatok végrehajtásában.

 

Munkavédelmi és Munkaügy Ellenőrzési Osztály munkaüggyel kapcsolatos feladatai:

1. A munkaügyi hatáskörben eljáró kormányhivatal egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

a)Dönt a munkaügyi bírság kiszabásáról, illetve harmadik országbeli engedély nélküli foglalkoztatása esetén befizetésre kötelezésről - a hatásköri elhatárolás szerint - a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 7-7/A., illetve 6/A. §-a szerinti hatáskörében;

b)Elsőfokú hatósági jogkörében ellenőrzi a munkaügyi jogszabályok, így mindenekelőtt a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) foglaltak hatályosulásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Ezen túlmenően ellátja különösen a Met.-ben, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM rendeletben meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása;

c)Hatósági ellenőrzést végez elsősorban a következő szabályok érvényesülésére vonatkozóan:

ca)a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére és kötelező tartalmi elemeinek meglétére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre, továbbá a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések;

cb)a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, illetőleg megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségek;

cc)a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok;

cd)a munkaidőre, a pihenőidőre, a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt rendelkezések;

ce)a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések;

cf) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére (ideértve a jogosultnak az Mt. 297. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségét is) vonatkozó rendelkezések,

cg) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség,

ch) a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok,

ci) a munka- és pihenőidőre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt rendelkezések,

cj) a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések,

ck) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető – igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek,

cl) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok,

cm) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok,

cn) a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok,

co) a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó jogszabályok,

cp) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harm.tv.) 71. §-ának (1)–(2) bekezdése szerinti kötelezettségek foglalkoztató általi,

cq) a költségvetési szervek, valamint az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó munkáltató kivételével, a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés – kormányrendeletben meghatározott – elvárt mértéke megfelelő végrehajtásának megtartására.

d)Ellátja az egyéb jogszabályban meghatározott feladatait.

 

2. A Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály egyéb munkaüggyel kapcsolatos feladatai tekintetében:

a)Teljesíti az adatszolgáltatásokat a Kormányhivatal és a Nemzetgazdasági Munisztérium Foglalkoztatási Főosztály (a továbbiakban: NM-FF) illetékes szervezeti egységei részére;

b)Az NM-FF -al kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint nyilvántartja a munkaügyi bírságokat, befizetésre kötelezéseket és eljárási bírságokat, költségtérítéseket és a felügyelői intézkedéseket;

c)Az NM-FF által működtetett FEIR rendszer szerint kezeli a felügyelői intézkedéseket és a hatósági munkára vonatkozó adatokat, vezeti a jogszabályokban előírt egyéb nyilvántartásokat;

d)Végrehajtja az NM-FF éves munkatervében meghirdetett cél-, és akcióvizsgálatok ellenőrzési feladatait.

 
 
 
 
 
 

Látogató számláló

12314907

IP cím: 34.239.167.74
Idő: 2020-07-10 15:17:57

Képek Nógrádról