Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Szervezeti átalakítás miatt, weboldalunk még a 2020. március 1. előtti szervezeti struktúrában szolgáltat. Az új megjelenésig kérjük türelmüket.

 

 

 

2013. március 20., szerda 07:57

Gyámügyi és Igazságügyi Föosztály

Írta: 

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Szociális és Gyámügyi Osztály

 

Főosztályvezető

Dr. Harik Ferenc

 

Fősztályvezető-helyettes

Dr. Szaniszló Éva

 

 

A Szociális és Gyámügyi Osztály elérhetősége

- telefonszám: 06/32/620-743

- fax szám: 06/32/620-193

- e-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ügyfélfogadás rendje

Az ügyfélfogadás

hétfőn:                          8-12 óráig

szerdán:                        8-12 óráig, 13-16 óráig

pénteken:                      8-12 óráig tart.

A Szociális és Gyámügyi Osztály az országgyűlési képviselőket soron kívül fogadja.

Az önkormányzati tisztségviselők és képviselők, valamint a helyi és területi államigazgatási szervek kormánytisztviselői soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kereshetik fel a hivatalt.

 

A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés esetén az ügyfélfogadás:

hétfő-kedd: 8-14.30-ig

szerda: 8-16 óráig

csütörtök: 8-12 óráig

péntek: nincs

Telefonszám: 06/32/620-173; 620-208

e-mail cím:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tisztelt Érdeklődő!

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya (továbbiakban: Szociális és Gyámügyi Osztály) köszönti a honlapján.

A Szociális és Gyámügyi Osztály ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköröket.

A Szociális és Gyámügyi Osztály  I. és II. fokú szociális és gyámügyi, gyermekvédelmi hatósági jogkört gyakorol. A Szociális és Gyámügyi Osztály szakmai irányítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI).

A Szociális és Gyámügyi Osztály

1.) I. fokú szociális hatósági jogkörében eljárva:

- ellátja a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezését és ellenőrzését;

- a szociális foglalkoztatás engedélyezését és ellenőrzését;

- a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek (személygépkocsi szerzési és személygépkocsi átalakítási támogatás) ügyintézését.

2.) I. fokú gyámügyi, gyermekvédelmi hatósági jogkörében eljárva:

- ellátja a gyermekjóléti szolgáltatók és intézmények, valamint a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények működésének engedélyezését és ellenőrzését.

3.) II. fokú szociális hatósági jogkörében eljárva:

- elbírálja a települési önkormányzatok jegyzői, valamint a járási hivatal szociális hatósági jogkörében hozott döntései ellen benyújtott fellebbezéseket.

4.) II. fokú gyámügyi, gyermekvédelmi hatósági jogkörében eljárva:

- elbírálja a települési önkormányzatok jegyzői, valamint a járási gyámhivatalok gyámügyi, gyermekvédelmi hatósági jogkörében hozott döntései ellen benyújtott fellebbezéseket.

 

A Szociális és Gyámügyi Osztály

- ellátja a járási gyámhivatalok, szociális igazgatás és gyámügyi igazgatás területén a  települési önkormányzatok jegyzői, valamint szociális igazgatás területén a járási hivatalok  szakmai irányítását és felügyeletét.

- gondoskodik a hivatásos gondnokok alkalmazásáról, valamint biztosítja évenkénti továbbképzésüket.

 

A Szociális és Gyámügyi Osztály feladatai:

Koordinációs feladatok:

Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott ellátási kötelezettségek teljesítését. Amennyiben az önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv az ellátási kötelezettségéből adódó feladatainak - különösen fenntartói feladatának, illetve az önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének – nem tesz eleget, megfelelő határidő tűzésével felszólítja a feladat teljesítésére.

Részt vesz az ágazati képzések lebonyolításában, szakmai képzéseket, továbbképzéseket szervez.

Kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben a feladat- és hatáskörrel rendelkező központi és területi államigazgatási szervekkel.

Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

Szociális hatósági ügyekben ellátja a jegyző és a járási hivatal szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését. Másodfokon eljár az Szt. szerinti, első fokon a jegyző, illetve a járási hivatal hatáskörébe utalt hatósági ügyekben.

Első fokon eljár a szociális szolgáltatók, intézmények működésének az engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben, dönt továbbá a tartós bentlakásos szociális intézmény fenntartója kérelmére a folyó évi térítésidíj-hátralék erejéig a jelzálogjog-bejegyzés kezdeményezéséről.

Legalább kétévente ellenőrzi, hogy a szociális szolgáltató, intézmény a jogszabályokban és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik-e.

Eljár első fokon a súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési támogatásával, valamint személygépkocsi átalakítási támogatásával kapcsolatos ügyekben.

Másodfokon jár el az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatos ügyekben, elbírálja a jogorvoslati kérelmeket.

Első fokon dönt az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása esetén a szociális foglalkoztatási engedélyek kiadásáról. Ellenőrzi az engedélyezett foglalkoztatást, valamint nyilvántartást vezet a szociális foglalkoztatásról.

Bevonja a szakmai ellenőrzésbe a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, valamint a kijelölt egyházi módszertani intézményt.

Nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt adatokról.

Ellátja továbbá mindazon szociális feladatokat, amelyeket jogszabály hatáskörébe utal.

 

A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatással összefüggő feladat- és hatáskörök:

Ellátja a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, az illetékességi területéhez tartozó gyámhatóságnak a szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén javaslatot tesz fegyelmi felelősségre vonás alkalmazására, illetve büntetőeljárást kezdeményez a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén.

Első fokon eljár a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben.

Gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása és gyermekek átmeneti gondozása esetén legalább kétévente, otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén legalább évente ellenőrzi, hogy a szolgáltató (intézmény, hálózat) a jogszabályokban és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik-e.

Másodfokú hatósági jogkört gyakorol a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, az illetékességi területéhez tartozó gyámhatóságnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben, valamint – az ügyészség és a bíróság kivételével – az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. § (1) bekezdése szerinti beutaló szerv által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés tekintetében.

Ellenőrzési jogkörében legalább 4 évenként ellenőrzi a gyámhatóságok gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét, az egészségügyi szakfelügyelet kivételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetve az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett szakértő szükség szerinti bevonásával – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók tevékenységét.

A gyermek és az ifjúság védelméért felelős miniszter utasítása alapján a meghatározott témakörben az ellenőrzési tervben meghatározottakon túl vizsgálatot folytat le.

Tájékoztatja a minisztert az ellenőrzési tervről, valamint az ellenőrzések és vizsgálatok tapasztalatairól.

Szakmai koordinációs értekezletet hív össze, elsősorban a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatásköröket ellátó hatóságok, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatók számára.

A miniszter által meghatározottak szerint közreműködik az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében.

Elkészíti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekkel, szolgáltatásokkal, illetve a gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos éves statisztikai jelentést.

Véleményezi a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  bevonásával a helyi önkormányzatnak – a Gyvt. 121. § (2) bekezdése alapján megküldött – az önkormányzati ellátórendszer átalakítására vonatkozó javaslatait és szükséges esetén kezdeményezi a javaslatok megváltoztatását.

Szervezi a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képzését, illetve évenkénti továbbképzését; gondoskodik a feladatellátás biztosításáról.

Nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt adatokról.

Ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

A bűnelkövetés és bűnismétlés megelőzésével összefüggő feladat- és hatáskörök:

Elősegíti és koordinálja a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását a veszélyeztetett, továbbá a bűncselekményt elkövetett, de nem büntethető, valamint a büntetőeljárás alá vont gyerekek számára.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek védelmét szolgáló bűnmegelőzési pályázati felhívásokat, azokról tájékoztatja a helyi önkormányzatokat, gyermekjóléti szolgálatokat, civil szervezeteket.

Segítséget nyújt a bűnmegelőzési pályázatok benyújtásához és az elnyert pályázatok cél szerinti felhasználásához.

Illetékességi területén összehangolja a gyermekek számára indított bűnmegelőzési programokat.

Együttműködik a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személyekkel és intézményekkel, közoktatási intézményekkel, a munkaügyi hatósággal, a pártfogó felügyelői szolgálattal, a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, valamint a drogmegelőzést illetve drog-rehabilitációt végző intézményekkel.

Részt vesz a kábítószerügyi egyeztető fórum, illetve az illetékességi területén működő bűnmegelőzési bizottság munkájában.

Kapcsolatot tart az áldozatvédelemben szerepet vállaló civil szerveződésekkel, illetve a rendőrség áldozatvédelmi referensével.

Közvetíti az illetékességi területén működő vagy országos szervezetek által kezdeményezett programokat, képzéseket és segítséget nyújt ezek igénybevételéhez.

A gyámhatósági ellenőrzése során a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet, különös tekintettel a gyermeket veszélyeztető körülmények feltárására irányuló tevékenységre.

A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén segítséget nyújt a tudomást szerző gyámhatóságoknak, valamint a gyermekvédelmi rendszerben dolgozó szakembereknek a szükséges feljelentés megtételéhez.

A büntetőjogi felelősségre nem vonható 14 év alatti elkövetők ügyében szakmai támogatást nyújt a települési önkormányzat jegyzőjének és a gyermekjóléti szolgálatnak a kiskorú, illetve családja részére nyújtandó segítségre vonatkozóan, továbbá kezdeményezi a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket és ezek végrehajtását ellenőrzi.

Minden év június 30. napjáig az előző évre vonatkozóan jelentésben elemzi az illetékességi területén a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét, és értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet.

A jelentés elkészítéséhez tájékoztatást kér az igazságügyi szolgálattól, a rendőrségtől valamint a jegyzőtől és a gyermekjóléti szolgálattól, a speciális gyermekotthontól, a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetők számáról, az általuk elkövetett bűncselekményekről, azok okairól, továbbá a gyermekjóléti szolgálattól a családgondozás és a védelembe vétel eredményéről.

Egyeztető értekezletet tart a jelentés ismertetése és a bűnmegelőzés érdekében elvégzendő feladatok megvitatása céljából. Az értekezletre meghívja a gyermekjogi képviselőt, az önkormányzatok, a megyei intézményfenntartó központ, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a drogmegelőzést, illetve drog-rehabilitációt végző intézmények, a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok, a gyermekvédelmi intézmények, a közoktatási intézmények, a pártfogó felügyelői szolgálat, valamint a bűnmegelőzésben és az áldozatvédelemben érintett civil szervezetek képviselőit.

Az értekezletről készített írásbeli összefoglalót, az elhangzott javaslatokkal együtt megküldi az értekezletre meghívottaknak.

 

A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés:

2015. április 1-jétől a támogatott lakóingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (Pest megye esetén Budapest Főváros Kormányhivatalához) kell bejelenteni, ha a támogatott lakóingatlant elidegenítették, lebontották, használatát harmadik személynek átengedték, a lakáscéltól eltérően hasznosítják, illetve azt is, ha a lakás nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál. Előbbi magatartások a támogatás visszafizetését vonják maguk után, kivéve, ha az elidegenítés célja újabb, a támogatott ingatlan helyébe lépő lakás vásárlása vagy építése. A kormányhivataltól kell kérni a támogatás visszafizetésének felfüggesztését és az állami igény biztosítékainak másik ingatlanra való átjegyzését is. A 2012. szeptember 19-ét megelőzően a jegyzőhöz benyújtott kérelemre indult felfüggesztési, átjegyzési ügyben változatlanul a jegyző jár el. A Magyar Államkincstárnál indult, jogerős döntéssel le nem zárt ügyekben 2015. április 1-jétől az illetékes kormányhivatal jár el.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Látogató számláló

12318183

IP cím: 34.239.167.74
Idő: 2020-07-10 17:20:53

Képek Nógrádról