Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Szervezeti átalakítás miatt, weboldalunk még a 2020. március 1. előtti szervezeti struktúrában szolgáltat. Az új megjelenésig kérjük türelmüket.

 

 

 

2013. március 20., szerda 09:32

Népegészségügyi Főosztály

Írta: 
mghz

Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya
Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Levelezési cím: 3101 Salgótarján, Pf. 141.
Telefon: 06-32-795-784, 06-32-795-785
Telefax: 06-32-795-792
E-mail: nfo kukac nograd.gov.hu

Feketéné dr. Zeke Ildikó
Megyei tisztifőorvos
06 (32) 795-784
06 (32) 795-785
e-mail küldése
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Nemzetközi oltóhelyet működtet, valamint HIV/AIDS szűrést is végez.

 

Rendelési idő: Nemzetközi oltóhely és tanácsadás: hétfő 8.00 - 16.00

                        HIV/AIDS Szűrés: kedd: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

A rendelések igénybevételéhez előzetes időpont egyeztetés szükséges: tel.: 06-32-521-701, munkanapokon hétfőtől - csütörtökig: 7.30 - 16.30, pénteken: 7.30 - 13.30

A  Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az alábbi két népegészségügyi osztály felett gyakorol felügyeleti jogot:

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya: cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya: cím: 2660 Balassagyarmat, Ady Endre utca 2.

A Népegészségügyi Főosztály feladatai:

I. Egészségfejlesztési feladatkörben:

 1. Kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében.
 2. Irányítja, szervezi és összehangolja a lakosság egészségének megtartására és a betegségek megelőzésére, korai felismerésére irányuló népegészségügyi munkát, ennek érdekében együttműködik a gyógyító-megelőző hálózattal, a megyei vezető védőnővel és a megyei vezető ápolónővel.
 3. Figyelemmel kíséri az egészségmegőrzést, - fejlesztést, valamint a betegségek megelőzését célzó, az intézet ajánlásával készült nyertes pályázatok sorsát és szakmai segítséget nyújt azok helyi megvalósításához.
 4. Igény esetén közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban résztvevő szakemberek testi és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítésében.
 5. Az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a népegészségügyi ismeretek terjesztését.
 6. Csatlakozik az országos szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz és azokat megyei szinten kezdeményezi.
 7. Helyes életvitel változtatás érdekében kezdeményezi viselkedés-módosító tréningprogramok bevezetését és szervezését.
 8. Szakmailag támogatja az első fokon dolgozó járási tisztifőorvosok, közegészségügyi felügyelők és egyéb járási munkatársak egészségfejlesztési munkáját.
 9. Az Egészség Évtizedének Nemzeti Népegészségügyi Programjában foglaltakkal összhangban a gyermek és a felnőtt populációt érintő, preventív jellegű rizikó-faktor szűréseket kezdeményez és végez. Tevékenységét a népegészségügyi osztályokkal és egyéb szakmai szervezetekkel együttműködve végzi.
 10. A háziorvosok bevonásával a megye lakossága különböző veszélyeztetett korú csoportjainak reprezentatív, prevenciós célú többlépcsős rizikó-faktor szűrését kezdeményezi és végzi (vérzsírok, vércukor, testsúly, vérnyomás, dohányzási szokások).
 11. Célzott szűréseket végez az önkormányzati, társadalmi és érdekképviseleti szervek, valamint civil szerveződések által kezdeményezett akciók támogatása érdekében, amelyek elsődlegesen azt a célt szolgálják, hogy a lakosság ismerje meg egészségi állapotának valós adatait és annak befolyásolási lehetőségeit.
 12. Gyermekek és fiatalok testi fejlődését demonstráló vizsgálatokat végez (somatometria, tápláltsági státusz, a keringési légző rendszer vizsgálata).
 13. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) által elkészített és jóváhagyott, az onkológiai lakosságszűrés szakmai és szervezési irányelveit rögzítő szűrési protokollokat a helyi szükségletekhez, adottságokhoz és lehetőségekhez igazodó módon alkalmazza, és folyamatosan ellenőrzi azok végrehajtását.
 14. A szűrőtevékenységek előírásszerű és folyamatos működtetése érdekében folyamatos munkakapcsolatot létesít és tart fenn a szűrőtevékenységek végrehajtásában az egészségügyi ellátórendszer különböző szintjein résztvevő egészségügyi intézményekkel és szakmai csoportokkal, beleértve a céllakosság motiválásában és a betegkövetésben szerepet játszó háziorvosi szolgálatot is, továbbá a szűrőegységek felelős szakmai vezetőivel. A végrehajtásban résztvevő egységek közötti szakmai és szervezési együttműködés előmozdítása útján elősegíti a program céljainak megvalósulását.
 15. Az OSZIR informatikai rendszer segítségével biztosítja a területi szűrési nyilvántartás működését.
 16. Biztosítja a behívó - visszahívó - követési rendszer működésének folyamatosságát.
 17. Ellenőrzi a behívási menetrend tervezését, elkészítését, figyelembe véve a szűrőegységek aktuális fogadókészségét.
 18. Gondoskodik a népegészségügyi szűrésekről jelentések készítéséről.
 19. Gondoskodik a program kommunikációs stratégiájának végrehajtásáról. Az optimális lakossági részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatokat épít ki a helyi közvélemény formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal.
 20. Figyelemmel kíséri a szűrési tevékenységeknek a szakma szabályai szerint végzett folyamatos és időszakos teljesítményértékelését.
 21. Kapcsolatot tart a megyei/regionális/országos onkológiai, szülész, radiológus, patológus és háziorvosi szakfelügyelő főorvosokkal.
 22. Működteti a kialakításra kerülő nem fertőző betegségek, valamint a környezeti hatásokkal összefüggő egészségkárosodások bejelentési és nyilvántartási rendszerét (HMAP).
 23. Végzi a lakosság egészségi állapotának és az egészséget befolyásoló tényezőknek egybevetett elemzését a szerv szervezeti egységeitől és egyéb szakszolgálatoktól kapott adatok alapján.
 24. Felügyeli a megye területén a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásába történő adatszolgáltatást.
 25. Havi eseménynaptárt állít össze a Népegészségügyi Főosztály és a Népegészségügyi Osztályok tervezett programjairól, továbbítja az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felé a központi honlapon történő közzétételhez. Dokumentálja a Népegészségügyi Osztályok havi jelentésének a már lezajlott programokról, eseményekről.
 26. Feldolgozza, rögzíti és továbbítja az emlő- és méhnyakszűrésekre vonatkozó havi- és negyedéves jelentő űrlapokat az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére.
 27. Összeállítja és továbbítja az emlőszűrés postaköltség számlainak és az elszámolásra vonatkozó havi kimutatás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére.
 28. A továbbképzési naptárt állít össze és továbbítja a személyügyi nyilvántartónak.
 29. Közreműködik képzések, továbbképzések szervezésében.
 30. Ellátja az intézet sajtóreferensi feladatait, kapcsolatot tart az írott és elektronikus médiával. A média által kért aktuális téma kommunikációs háttéranyagát egyezteti a szakterület illetékesével, vezetőjével. A háttéranyagot összeállítja és megküldi a média felé, megszervezi nyilatkozat, interjú adását. Médiaanyagokat archivál, dokumentál.
 31. Heti médiajelentést állít össze és továbbít az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Kommunikációs Főosztálya részére, valamint jelentést készít a Hivatal részére a sajtómegjelenésekről.

II. Közegészségügyi feladatkörben:

 1. Kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében. 
 2. Ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat.
 3. Eljár a járási intézetek által hozott első fokú határozatok másodfokú elbírálásában.
 4. Előkészíti az elsőfokú határozatok felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti intézkedéseket.
 5. Nyilvántartásokat vezet.
 6. Ellenőrzéseket végez.
 7. Eljár a közegészségüggyel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések ügyében.
 8. A megye területére kiterjedően vizsgálja a makro- és mikrokörnyezetből az emberek egészségét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló biológiai, fizikai és kémiai tényezők mindenkori állapotát, és az abban bekövetkezett változásokat (lakosság egészségére káros hatások), a környezetben bekövetkezett változásokat és feltárja a lakosságot érő ártalmak okait.
 9. Közreműködik a kedvezőtlen környezeti változások és ártalmak megelőzésében, a meglévő ártalmak csökkentésében és megszüntetésében. Ennek érdekében: kezdeményezi az emberi szervezettel közvetlenül vagy közvetetten érintkezésbe kerülő környezeti tényezők vizsgálatát, különös figyelmet fordít az egészségkárosodások kialakulásának megelőzésére, valamint az egyének, a közösségek és utódnemzedékek zavartalan fejlődését biztosító környezeti feltételek megteremtésére, intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez a közegészségügyi követelmények érvényre juttatása, valamint a közegészségügyi ártalmak megelőzését szolgáló felvilágosító tevékenység területén, rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző szakszolgálatokkal, ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi ártalmak elhárításához szükséges feladatokat.
 10. Vizsgálja és felügyeli: települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata során a közegészségügyi előírások teljesülését, a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a folyékony és szilárd hulladékok elhelyezését-ártalmatlanítását, a légszennyezettségi állapotot, a köztisztaságot, a temetkezést, a személyi higiénés egységeket és a közlekedés körülményeit, a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit, a munkahelyek közegészségügyi feltételeit.
 11. Feladatai minél hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és mesterséges fürdők, a kültéri levegő biológiai szennyezettségének (növényi pollen és gombaspóra), illetve a beltéri levegőszennyezettség vizsgálatára.
 12. A laboratóriumi eredményeket minősíti, higiénés szakvéleménnyel ellátja.
 13. A laboratóriumi eredményekre támaszkodva javaslatot készít a szennyezőanyagok távoltartására, ártalmatlanítására, a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, megszüntetése érdekében.
 14. Az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a népegészségügyi osztályokat, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat.
 15. Közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített hatáskörében intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez.
 16. Az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető körülményekről a tömegtájékoztató eszközökön keresztül tájékoztatja a lakosságot.
 17. Fogadja a szolgáltatók által a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően rendelkezésre bocsátott ivóvíz-minőségi önellenőrző vizsgálatok adatait, és ezeket, valamint a hatósági vizsgálatok adatait az előírt rendszerességgel továbbítja az OTH részére annak szakmai iránymutatása szerint megadott módon.
 18.  A gyermek- és ifjúság-egészségügy területén nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság időszakos vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, szabadidő eltöltésére szolgáló intézményeket, létesítményeket.
 19. Javaslatot tesz az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, valamint az azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
 20. Végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a közegészségügyi megfelelőség tekintetében.
 21. Vizsgálja és felügyeli: a mérgezések bejelentésével kapcsolatos előírások érvényesülését.
 22. Ellátja a veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos külön jogszabály szerinti engedélyezési és ellenőrzési feladatokat.
 23. Feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, társosztályokkal, szervekkel, a foglakozás-egészségügyi szolgálattal.
 24. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladatai tekintetében: Vizsgálja a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását, az élelmiszerek fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat és elősegíti leküzdésüket.
 25. Végzi és felügyeli a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, kozmetikai készítmények, étrendkiegészítők előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzését, az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését. Ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy hatásköre esetén meghozza a szükséges hatósági intézkedéseket. Szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést.
 26. Tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket.
 27. Vizsgálja a fekvőbeteg-gyógyintézet betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést - a rendszeres diétát, a speciális diétát és az enterális szondatáplálást is beleértve - és a fekvőbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést tápanyagszámítással, biokémiai elemzéssel.

III. Járványügyi feladatkörben:

 1. Kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében.
 2. Ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat.
 3. Eljár a népegészségügyi osztályok által hozott első fokú határozatok másodfokú elbírálásában.
 4. Előkészíti az elsőfokú határozatok felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti intézkedéseket.
 5. Nyilvántartásokat vezet.
 6. Ellenőrzéseket végez.
 7. Eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében.

Fertőző epidemiológiai és védőoltási feladatok tekintetében:

 1. Irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal kapcsolatos tevékenységet.
 2. Folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy a járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a megye egész területére, vagy egy részére.
 3. Megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a megye lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti.
 4. Helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez.
 5. Felügyeli a népegészségügyi osztályok fertőző betegekkel kapcsolatos tevékenységét.
 6. Vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és nyilvántartásokat.
 7. Szervezi és ellenőrzi a terhesek HbsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat.
 8. Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld a megye területén előforduló járványokról, fertőző betegségekről.
 9. Zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről a szolgálati út szerint.
 10. Illetékességi területén szervezi az oltóanyagok beszerzését, felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást.
 11. Vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetése iránt.
 12. A védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását, a népegészségügyi osztályok védőoltásokkal kapcsolatos tevékenységét.
 13. Kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket.
 14. Folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal kapcsolatban.
 15. Elrendeli a járványügyi szűrővizsgálatokat, illetve a fertőzés veszélyének elhárítása céljából a lakosság időszakonkénti szűrővizsgálatát. Engedélyezi a fertőző betegek közforgalmú járművel történő csoportos szállítását.
 16. Középfokú oktatási intézmények, szakmunkás tanuló intézetek, egyéb oktatási intézetek stb. működésének korlátozását, vagy bezárását, továbbá helyközi személyforgalom, vagy személy szállításának korlátozását rendeli el.
 17. Működteti a Nemzetközi Oltóhelyet, eleget tesz a működtetésével kapcsolatos dokumentációs kötelezettségnek, végzi a külföldi utazással kapcsolatos tanácsadást és védőoltást.
 18. Szükség esetén segítséget nyújt bármely népegészségügyi osztály működési területén kialakult járvány leküzdésére. Koordinálja a több népegészségügyi osztály működési területén kialakult járvány (járványok) leküzdését.
 19. Figyelő-, illetve jelentőszolgálatok működtetését rendeli el bizonyos betegségek esetén.
 20. Ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása érdekében a szükséges feladatokat.
 21. Szervezi, irányítja az epidemiológiával foglalkozó munkatársak rendszeres továbbképzését.
 22. Tájékoztatja a lakosságot az epidemiológiai helyzetről.
 23. Végzi az ANONIM HIV szűrővizsgálatok counselling tevékenységet.
 24. Felkészíti a megye egészségügyi intézményeit a szezonálisan előforduló fertőző betegségekre (pl. virális, enterális járványok, influenza, influenzaszerű megbetegedések), e feladatkörében informál, terveztet és tervez, jelent és jelentet.
 25. Végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések kivizsgálását, a terjedési út felderítését.

Kórház-higiénés feladatok tekintetében:

 1. Folyamatosan figyelemmel kíséri a megye kórházi járványügyi helyzetét (az egészségügyi szolgáltatók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseinek alakulását).
 2. Működteti a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszert.
 3. Értékeli az NNSR kötelező jelentéseinek (VÁF, MRK) adatait, szükség esetén beavatkozik.
 4. Az OEK által kiadott útmutató szerint validálja az NNSR surveillance adatait.
 5. Értékeli az NNSR járványjelentéseit, elkészíti a nosocomialis járvány zárójelentését.
 6. Hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan előforduló fertőzéseket vagy a különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés és nosocomialis fertőzést követő haláleseteket. A járványügyi kivizsgálást az intézményi kórházhigiénés, illetve infekciókontroll szolgálatával közösen végzi. Megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések végrehajtását.
 7. Járvány vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomiális fertőzés eseteiben a járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket.
 8. Végzi a művese állomások ellenőrzését, illetve az ott dializáltak hepatitis B oltóanyaggal való ellátását.
 9. Ellátja az egészségügyi szolgáltatók kórházhigiénés, infekciókontroll szakmai felügyeletét a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint.
 10. Munkaterv szerint végzi az egészségügyi ellátás folyamatainak fertőzések kialakulása szempontjából történő elemzését a kockázati tényezők meghatározását, a kockázatok minimalizálására irányuló regionális, illetve országos szabályozás kialakítása, bevezetése érdekében.
 11. Külön felkérésre végzi a fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátó intézmények osztályainak, illetve részlegeinek higiénés ellenőrzését, bevonva ebbe a népegészségügyi osztályokat, valamint az intézmény kórházhigiénés szolgálatát.
 12. Együttműködik a fekvőbeteg-ellátó intézmények kórházhigiénés, illetve infekciókontroll szolgálatával.
 13. Hatáskörében, illetékességi területén véleményezi a Szolgáltató infekciókontroll tevékenységét szabályozó dokumentumokat, ellenőrzi az abban foglaltak végrehajtását, szakmai javaslatot tesz, illetve intézkedik a szükséges módosítások megtételére.
 14. Ellátja a Megyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság titkársági feladatait.
 15. Kórházhigiénés országos adatgyűjtési rendszerben elrendelt feladatokat végrehajtja.
 16. Végzi az egészségügyi intézmények manuális és intenzív betegellátó tevékenysége kapcsán a létesítéssel, illetve rekonstrukcióval kapcsolatos higiénés tervbírálatot, és szakhatósági véleményt ad. Részt vesz az első fok által előkészített esetekben szakmai konzultációkon.

 DDD szakterületi feladatok tekintetében:

 1. Irányítja és ellenőrzi a népegészségügyi osztályok fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét.
 2. Kórházban, rendelőintézetben folyó fertőtlenítő tevékenységgel kapcsolatban felmerült nehézségek vagy különleges feladatok megoldásában szakmai segítséget nyújt a kórházi (rendelőintézeti) higiénikusoknak.
 3. Tanfolyamok szervezésével vagy más alkalmas módon gondoskodik a fertőtlenítést végző dolgozók továbbképzéséről.
 4. Nyilvántartja a fertőtlenítő szereket és eszközöket és ezekről a beszámoló rendszerben foglalt előírás szerint összesítő jelentést küld az OTH-nak.
 5. Szigorított zárófertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan végrehajtásáról.
 6. Figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok megelőzésére, elhárítására, összehangolja, irányítja és ellenőrzi a népegészségügyi osztályok ez irányú tevékenységét.
 7. Nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben.
 8. Nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről és a kijuttatásukra szolgáló eszközökről gondoskodik.
 9. Végzi a maláriát terjesztő szúnyogok irtását maláriás beteg környezetében.
 10. A népegészségügyi osztályok megkeresésére ellenőrzi a kártevőirtást végző szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi kártevőirtást végző egyéb képesített személyeket.
 11. A gyártó, kiszerelő és készletező vállalatok, illetve forgalomba hozó üzemeiben, raktáraiban levő rovar-, rágcsálóirtó szerek, riasztó szerek készleteiből mintát vehet.
 12. Ellátja a kötelezően elrendelt rágcsáló és/vagy rovar-mentesítési akció, majd az azt követő fenntartási tevékenység szakmai felügyeletét.
 13. Nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket.
 14. Végzi a megye területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását.

IV. Egészségügyi Elemzési, Támogatási és Egészségügyi Igazgatási feadatkörben:

 1. Kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében.
 2. Koordinálja a statisztikai jelentési kötelezettségeket, a jelentéseket összegyűjti, feldolgozza és továbbítja a megyei tisztifőorvosnak.
 3. Koordinálja és végzi az évközi és az éves jelentési kötelezettségek teljesítését.
 4. A szakmai osztályok közreműködésével koordinálja a szakmai és egyéb tervezési, tényelszámolási, elemzési adatok és az információk vezetők részére történő visszacsatolását.
 5. Engedélyezi és ellenőrzi az orvostudományi kutatásokat.
 6. Ellátja az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos hatósági feladatokat (végleges alkalmatlanság megállapítása).
 7. Lefolytatja a népegészségügyi osztályok által első fokon elbírált működési engedélyekkel kapcsolatos másodfokú hatósági eljárásokat.
 8. Részt vesz a hatósági ellenőrzésekben, biztosítva a szakfelügyeletet.
 9. Közreműködik a beutalási rend, illetve a sürgősségi beutalási rend kialakításában.
 10. Ellátja a katasztrófa-egészségügyi ellátással összefüggésben felmerülő hatósági feladatokat.
 11. A Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve végzi a Halottvizsgálati Bizonyítványok orvos szakmai felülvizsgálatát.
 12. Ellátja a megyei szakfelügyelőkkel kapcsolatos feladatokat (megbízás, megbízás visszavonása, szakmai irányítási feladatok ellátása), az orvosszakmai szakfelügyelet működtetése és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) tevékenységéhez kapcsolódóan felmerülő ellenőrzési feladatokban való részvételt biztosítja.
 13. Irányítja a kórházhigiénés szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti és megyei szinten szervezi a szakmai követelmények érvényre juttatását, részt vesz az ÁNTSZ ellenőrzési feladataiban.
 14. Szükség szerint részt vesz a panaszügyek kivizsgálásában, biztosítja a szakfelügyelőket a panaszügyek kivizsgálásához kapcsolódóan.
 15. A megyei egészségügyi igazgatási feladatok szempontjából lényeges nem fertőző epidemiológia helyi-területi vizsgálatainak eredményeit figyelembe veszi az ellátás szervezésében, valamint figyelemmel kíséri a népegészségügyi mutatókat.
 16. Részt vesz a kontrolling rendszer területi kiépítésében és működtetésében.
 17. Kialakítja a területi kontrolling és a vezetői információs rendszer feltételrendszerének egységes működtetési szabályozását.
 18. Működteti a területi kontrollingot, a vezetői igényeknek megfelelő vezetői információs rendszert.
 19. Elvégzi az egészségügyi adatokkal/információkkal kapcsolatos adatgyűjtési, adatfeldolgozási és prezentációs feladatokat.
 20. Javaslatokat fogalmaz meg a szakmai és az intézményi hatékonyság növelése érdekében.
 21. Közreműködik a szakmai tevékenységek egységes, folyamat alapú működtetésének kialakítását szolgáló protokollok előkészítésében.
 22. Ellátja a megyei tisztifőorvoshoz és a megyei tisztifőorvos helyetteshez érkező iratokkal kapcsolatos teljes körű ügyviteli és titkársági feladatokat.
 23. Fogadja a beérkező szóbeli megkereséseket, szükség szerint a feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást ad.
 24. Ellátja a minősített iratokkal kapcsolatos hivatali teendőket.
 25. Szervezi, koordinálja és nyilvántartja a megyei tisztifőorvos és helyettese hivatali programjait.
 26. Előkészíti a megyei tisztifőorvos és helyettese által összehívott különböző értekezleteket, összeállítja az értekezletek emlékeztetőjét, nyilvántartja az értekezleteken hozott döntéseket.
 27. Közvetlen kapcsolatot tart a szervezet valamennyi szervezeti egységével a feladatok megoldása céljából.
 28. Iktatási feladatkörében ellátja az iratkezelésre vonatkozó belső szabályozó dokumentum szerint a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, az iratok iktatásával, nyilvántartásával, expediálásával kapcsolatban meghatározott feladatait.
 29. Irattárazási feladatkörében ellátja a vonatkozó külső és belső szabályozás szerint az irattárazással, selejtezéssel, levéltárba adással, iratmegsemmisítéssel kapcsolatban meghatározott feladatait.
 30. Tervezi, szervezi és irányítja a keletkező veszélyes hulladékok szakszerű tárolását, elszállítását, biztosítja a kapcsolódó nyilvántartások naprakész állapotban tartását.
 31. Koordinálja, szervezi a Népegészségügyi Főosztály által szervezett rendezvényeket, előadásokat.
 32. Jogi szakvéleményt ad a Népegészségügyi Főosztály hatáskörébe tartozó első- és másodfokú döntések meghozatalához, közreműködik a határozatok elkészítésében.
 33. Közreműködik a Népegészségügyi Főosztály egyéb belső szabályzatainak elkészítésében.
 34. Közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében.

V. A megyei vezető védőnő feladatai:

 1. A megyei vezető védőnő közreműködik a szolgálat nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjúság- és családvédelmi feladatainak irányításában, szervezésében. E szakterület tekintetében megyei szakfelügyelőként és a megyei tiszti főorvos szaktanácsadójaként jogosult és köteles eljárni.
 2. Irányítja a védőnői szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti és megyei szinten szervezi a szakmai követelmények érvényre juttatását, részt vesz az ÁNTSZ - OTH ellenőrzési feladataiban.
 3. Irányítja a járási vezető védőnők szakfelügyeleti munkáját, esetenként részt vesz az ellenőrzési feladataiban.
 4. Szakmai felügyeletet gyakorol a családvédelmi szolgálat tevékenysége felett.
 5. A járási védőnőkkel kapcsolatos humánpolitikai kérdésekben véleményezési és javaslattételi joga van.
 6. Eljár a jogszabályok, valamint a megyei tisztifőorvos által hatáskörébe utalt ügyekben.
 7. Akadályoztatása esetén a megyei tisztifőorvos által kijelölt járási vezető védőnő helyettesíti.
 8. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a megyei tisztifőorvosnak, közvetlen felettese a megyei tiszti főorvos.

VI. A megyei vezető ápoló(nő) feladatai:

 1. A megyei vezető ápolónő közreműködik a gyógyító-megelőző szolgálatok, valamint az ápolási szakterületen működő egészségügyi vállalkozások ápolási tevékenységének ellenőrzésében.
 2. Irányítja az ápolási szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti és megyei szinten szervezi az ápolásszakmai követelmények érvényre juttatását, részt vesz az ÁNTSZ - OTH ellenőrzési feladataiban.
 3. Irányítja a járási vezető ápolónők munkáját.
 4. A járási ápolónőkkel kapcsolatos humánpolitikai kérdésekben véleményezési és javaslattételi joga van.
 5. Egészségfejlesztési tevékenység keretében összehangolja, szervezi és segíti szakterülete dolgozóit a gyógyító-megelőző munkafolyamatokban, a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában.
 6. Eljár a jogszabályok, valamint a megyei tisztifőorvos által hatáskörébe utalt ügyekben.
 7. Akadályoztatása esetén a megyei tisztifőorvos által kijelölt járási vezető ápolónő helyettesíti.
 8. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a megyei tiszti főorvosnak, közvetlen felettese a megyei tisztifőorvos.

 

A Népegészségügyi Osztályok feladatai:

A Népegészségügyi Osztályok alapvető feladat- és hatásköreit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény;

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;

c) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

A Népegészségügyi Osztály

a) Az illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal a népegészségügyi főosztály, vagy más szerv feladatkörébe.

b) ellátja a jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

ba) a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, gyermek- és ifjúság-egészségügyi, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy,  kémiai biztonság) területén

bb) a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén

bc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése) területén,

bd)  az egészségügyi igazgatás területén,

be) a családvédelmi szolgálat működtetése területén,

c) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi szolgáltatók felett,

d) részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok végrehajtásában.

e) szabálysértési feladatkörében szabálysértési hatósági jogkört gyakorol illetékességi területén a jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátása során,

f)  elvégzi panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását,

g)  véleményt nyilvánít a szakmai jogszabály-tervezetekről,

h)  szakmai rendezvényeket, előadásokat szervez;

A Népegészségügyi Osztály hatósági, közigazgatási és szakmai felügyeleti feladatokat lát el. Ezen feladatkörében

a) a közegészségügyi, járványügyi, egészségfejlesztési, egészségügyi ellátás szakterületeken a jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági jogköröket gyakorolja;

b) ellátja a védőnői, az ápolási területen a szakfelügyeleti feladatokat.

A Népegészségügyi Osztály működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket.

A Népegészségügyi Osztály figyelemmel kíséri és értékeli az illetékességi területének közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi életmódbeli tényezőket, és előbbiekkel kapcsolatos epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez.

A Népegészségügyi Osztály feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen beszámol az illetékes Járási Hivatalnak, a megyei tisztifőorvosnak és az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak.