Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) alapján, a Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal), mint adatkezelő tájékoztatja az ügyfeleket a személyes adatoknak a Kormányhivatal jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlása keretében történő kezeléséről.

Az adatkezelőre vonatkozó alapvető információk

Az Adatkezelő megnevezése:    Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 
Székhelye:   3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.
Telefon:   +36 32 620 702
E-mail:   hivatal{kukac}nograd.gov.hu
Honlap:   https://nmkh.hu
Adatvédelmi tisztviselő:   Horváth Adrienn
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:   adatvedelem{kukac}nograd.gov.hu

Az adatkezelés célja

A Kormányhivatal a személyes adatok kezelését szakmai feladatellátáshoz kötődő, jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköreinek, illetve a szervi működést szolgáló - nem szakmai feladatellátáshoz kötődő - belső igazgatási feladatainak ellátása során végzi.

A Kormányhivatal a szakmai feladatellátáshoz kötődő feladat- és hatásköreinek ellátása során közérdekű vagy ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásával összefüggésben, a feladat végrehajtásához szükséges adatkezelést végez.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés folyamata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)-e) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján történik.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok

A személyes adatok kezelése tekintetében az Önt megillető jogok:

Az érintett személyes adatkezeléssel összefüggő jogait az adatkezelés jellegére tekintettel, adatainak védelme érdekében csak előzetes személyazonosítást követően tudja a Kormányhivatal biztosítani.

Személyazonosító adatok: viselt családi és utónév, születési családi és utónév, anyja születési családi és utóneve, születési hely és idő.

Az érintett jogai gyakorlása érdekében erre irányuló kérelmét szóban és írásban jelezheti a Kormányhivatal adatvédelmi tisztviselője felé, az alábbi elérhetőségeken.

Amennyiben személyes adat kezelésével kapcsolatban sérelem éri vagy a visszaélés gyanúja felmerül, akkor jogosult adatvédelmi bejelentést tenni a Kormányhivatalnál szóban és írásban papír alapon vagy elektronikus úton.

Bejelentését szóban a Nógrád Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályán a +36 32 620 708  telefonszámon, írásbeli bejelentését papír alapon a Főosztály részére címezve, illetve elektronikus úton az adatvedelem{kukac}nograd.gov.hu email címen teheti meg.

A Kormányhivatal az érintett személyes adatkezeléssel összefüggő jogainak (tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás, automatizált adatkezelés) gyakorlásával összefüggő kérelmének beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet kérelme alapján hozott intézkedésekről.

A tájékoztatási határidő elmulasztása esetén az érintett bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), mint felügyeleti hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:  1363 Budapest, Pf.: 9.
Székhely:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon:  +36 (1) 391-1400
Fax:  +36 (1) 391-1410
Honlap:   https://www.naih.hu/
E-mail cím:   ugyfelszolgalat{kukac}naih.hu