Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a 20. § (4) bekezdése, valamint  az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-e) pontja előírásai alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal (székhely: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.), mint adatkezelő tájékoztatja az érintetteket (ügyfél, foglalkoztatott) a Kormányhivatal jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlása keretében történő személyes adatok kezeléséről.

Az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információk

Az Adatkezelő megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.
Telefon: +(36) 32-620-702
E-mail: hivatal{kukac}nograd.gov.hu
honlap: http://nmkh.hu
Adatvédelmi tisztviselő, elérhetőségei: Horváth Adrienn; adatvedelem{kukac}nograd.gov.hu

Az adatkezelés célja
A Kormányhivatal a személyes adatok kezelését szakmai feladatellátáshoz kötődő, jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköreinek, illetve a szervi működést szolgáló - nem szakmai feladatellátáshoz kötődő - belső igazgatási feladatainak ellátása során végzi.

A Kormányhivatal a szakmai feladatellátáshoz kötődő feladat- és hatásköreinek ellátása során közérdekű vagy ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásával összefüggésben, a feladat végrehajtásához szükséges adatkezelést végez.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés folyamata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)-e) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján történik.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok
Az érintett személyes adatkezeléssel összefüggő jogait az adatkezelés jellegére tekintettel, adatainak védelme érdekében csak előzetes személyazonosítást követően tudja a Kormányhivatal biztosítani.
Az érintett jogai gyakorlása érdekében erre irányuló kérelmét szóban és írásban jelezheti a Kormányhivatal adatvédelmi tisztviselője felé, a fenti elérhetőségeken.
Amennyiben személyes adat kezelésével kapcsolatban sérelem éri vagy a visszaélés gyanúja felmerül, akkor jogosult adatvédelmi bejelentést tenni a Kormányhivatalnál szóban és írásban papír alapon vagy elektronikus úton.

Bejelentését szóban a Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályán +36 (32) 620-764 telefonszámon, írásban a Főosztálynak címezve, illetve elektronikus úton az adatvedelem{kukac}nograd.gov.hu e-mail címen teheti meg.

A Kormányhivatal az érintett személyes adatkezeléssel összefüggő jogainak (tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás, automatizált adatkezelés) gyakorlásával összefüggő kérelmek beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintett kérelme alapján hozott intézkedésekről.
A tájékoztatási határidő elmulasztása esetén az érintett bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), mint felügyeleti hatóságnél.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat{kukac}naih.hu 

Állami foglalkoztatási szerv ügyfeleire vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

További tájékoztatók

Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során