ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Kormányhivatal által közzétett álláspályázatokhoz kapcsolódó adatkezelésekről

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hozzá beérkezett állás pályázatban található személyes adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az iglyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján történjen. 

Tiszelt Álláskereső!

Önéletrajzát az alábbi linkre kattintva továbbíthatja a Kormányhivatalnak.

A Kormányhivatal által alkalmazott önéletrajz sablon, valamint a Közszolgálati Állásportálon (kozigallas.gov.hu) meghirdetett álláshelyekre pályázók a pályázat benyújtásához szükséges adatkezelési nyilatkozatot az alábbi linkeken tölthetik le.

Az adatkezelőre vonatkozó alapvető információk

Az Adatkezelő megnevezése: 

  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 

Székhelye:

  3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.

Telefon:

  +36 32 620 702

E-mail:

  hivatal{kukac}nograd.gov.hu

Honlap:

  https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/nograd

Adatkezelő képviselője

  dr. Szabó Sándor

Adatvédelmi tisztviselő:

  Horváth Adrienn

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

  adatvedelem{kukac}nograd.gov.hu

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja a benyújtott önéletrajzok, álláspályázatok nyilvántartása, kapcsolattartás az Álláskeresővel, tájékoztatás a benyújtott dokumentum nyilvántartásba vételéről, illetve jövőbeli értesítés egyéb állás lehetőségekről.

Az adatkezelés jogalapja az esetleges állás betöltéséhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Álláskereső önkéntes hozzájárulása.

Az Álláskereső az álláshirdetésre történő jelentkezéssel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a Kormányhivatal Adatkezelési Tájékoztatóját, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a részére önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelje a Rendelet és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei között.

A Pályázó személyes adataihoz a Kormányhivatal Humánpolitikai Osztályának munkatársai férhetnek hozzá.

A kezelt személyes adatok köre, a tárolás időtartama

A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgtási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott személyes adatok.

Adatkezelő a benyújtott önéletrajzokat és pályázathoz csatolt egyéb dokumentumokat a potenciális jövőbeli álláslehetőségek miatt az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Álláskereső az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Álláskereső önéletrajzát és valamennyi személyes adatát.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a pályázók adatainak feldolgozását, kezelését szolgáló helyi, illetve központi üzemeltetésű szakrendszerekhez hozzáférést biztosító informatikai eszközök (pl.: munkaállomások) mindegyikén jelszavas védelem alkalmazásával, naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

A pályázók személyes adatnak minősülő adatait tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott előírások szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés az Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az iratokhoz kizárólag az Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

Az érintetti minőség igazolása

A személyes adatok kezelése tekintetében az érintettet megillető jogok gyakorlása az érintetti minőség igazolásához kötött, így a GDPR rendelkezései alapján érintettnek az azonosított vagy azonosítható természetes személy minősül.

Az érintett személyes adatkezeléssel összefüggő jogait az adatkezelés jellegére tekintettel, adatainak védelme érdekében csak előzetes személyazonosítást követően biztosítja a Kormányhivatal.

Természetes személyazonosító adatok: viselt családi és utónév, születési családi és utónév, anyja születési családi és utóneve, születési hely és idő.

Személyes adatkezeléssel összefüggő jogok

A személyes adatok kezelése tekintetében az Önt megillető jogok:

Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13. és 14. cikk)

Tájékoztatáshoz való jog

A Kormányhivatal köteles a pályázót személyes adatai kezelésére vonatkozó alábbi információkról tájékoztatni.

 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,
 • a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei,
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen,
 • adott esetben annak a ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
 • a személyes adat tárolásának időtartama,
 • az adatkezelés tekintetében az érintettek érvényesíthető jogai,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, továbbá, hogy az adatkezelés elmaradása milyen lehetséges jogkövetkezményekkel járhat,
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.
Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Hozzáféréshez való jog

Érintettként a pályázó jogosult arra, hogy a Kormányhivataltól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen jellegű adatkezelés folyamatban van, akkor az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

 • az adatkezelés céljai,
 • a személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatok kategóriáit közölték, vagy közölni fogják,
 • a személyes adat tárolásának időtartama,
 • az adatkezelés tekintetében az érintettek érvényesíthető jogai,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha a személyes adatok forrása nem Ön, akkor a forrásokra vonatkozó minden elérhető információ,
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk,
 • a személyes adat harmadik országba történő továbbítása esetén a megfelelő garanciák.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül. Az érintett általkért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Helyesbítéshez való jog

Érintettként a pályázó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A pályázó jogosult továbbá arra, - figyelembe véve az adatkezelés célját - hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Törléshez való jog

Érintettként a pályázó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelő alkalmazandó előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Kormányhivatal a törlési igény beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésről.

Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk)

Korlátozáshoz való jog

Érintettként a pályázó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintettként a pályázó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait gyakorolja vagy jogi kötelezettségének tesz eleget. Ezekben az esetekben az adatkezelő nem köteles az adathordozhatóságot biztosítani.

Jogorvoslathoz való jog (GDPR 21. cikk)

Tiltakozáshoz való jog

Az érintettként a pályázó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a hatóság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,

 • ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozáshoz való jog kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén gyakorolható.

Tiltakozási joggal a közvetlen vagy közvetve jogszabályi előírás alapján vezetett általános közérdeket szolgáló nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatkezelés esetében az érintett nem élhet.

Jogorvoslathoz való jog

Tiltakozáshoz való jog

Bírói jogérvényesítés
A pályázót a személyes adatai kezelése megsértése, vagy ennek közvetlen veszélye esetén jogai érvényesítése érdekében a bírósághoz fordulhat. A felügyeleti hatósággal és az adatkezelővel szembeni eljárást a lakó, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken indíthatja meg.

Bejelentés a felügyeleti hatósághoz
Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen vagy a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet. A felügyeleti hatóság feladatait Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Hivatali kapu: Rövidnév: NAIH; KRID: 429616918

 

Adatkezeléssel összefüggő bejelentés, kérelem, panasz benyújtása

Amennyiben személyes adat kezelésével kapcsolatban sérelem éri vagy a visszaélés gyanúja felmerül, illetve ezeket vélelmezi, akkor jogosult adatvédelmi bejelentést tenni a Kormányhivatalnál szóban és írásban papír alapon vagy elektronikus úton az adott üggyel összefüggésben eljáró szervezeti egységnél közvetlenül vagy a jelen tájékoztató "Adatkezelőre vonatkozó alapvető információk" pontjában megadott elérhetőségek bármelyikén.

A Kormányhivatal az érintett személyes adatkezeléssel összefüggő jogainak (tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás, automatizált adatkezelés) gyakorlásával összefüggő kérelmének beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről.

A tájékoztatási határidő elmulasztása esetén az érintett bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), mint felügyeleti hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:  1363 Budapest, Pf.: 9.
Székhely:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon:  +36 (1) 391-1400
Fax:  +36 (1) 391-1410
Honlap:   https://www.naih.hu/
E-mail cím:   ugyfelszolgalat{kukac}naih.hu

Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amel a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, a Kormányhivatal késedelem nélkül tájékoztatja Önt a személyes adatait érintő adatvédelmi incidensről, az incidensből eredő valószínűsíthető következméyekről, valamint a Kormányhivatal által tervezett vagy megtett intézkedésekről.